ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ ໃຫ້ໂອວາດ

ຍາທ່ານໃຫຍ່ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ, ປະທານສູນກາງ ອົງການພຸດທະສາສນາສຳພັນລາວ, ອົງປັດຈຸບັນ ກຳລັງ ໃຫ້ໂອວາດ ກ່ອນປິດກອງປະຊຸມສົງ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 90 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.