ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ ໃຫ້ໂອວາດ

ຍາທ່ານໃຫຍ່ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ, ປະທານສູນກາງ ອົງການພຸດທະສາສນາສຳພັນລາວ, ອົງປັດຈຸບັນ ກຳລັງ ໃຫ້ໂອວາດ ກ່ອນປິດກອງປະຊຸມສົງ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.