ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ທັມອັນໃດ ? ເປັນຫຍັງຈິ່ງສໍາຄັນແທ້ ?

Image

      ຖ້າຖາມວ່າ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ທັມອັນໃດ ? ຊາວພຸດທີ່ຫ່າງໄກຈາກວັດ(ຫມາຍເຖິງຜູ້ບໍ່ຫມັ່ນເຂົ້າວັດຟັງທັມຈໍາສິນພາວະນາ)ຫລາຍຄົນອາດຈະຕອບ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ; ແຕ່ຖ້າຖາມຊາວພຸດທີ່ໃກ້ວັດ(ຫມາຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າວັດປະຕິບັດພາວະນາ ຟັງທັມມະ ສຶກສາປະຕິບັດ)ກໍ່ຈະຕອບເປັນສຽງດຽວກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄົ້ນຄິດໃຫ້ເຈັບຫົວວ່າ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ “ອະຣິຍະສັຈ 4”

ຄໍາວ່າ: “ອະຣິຍະສັຈ” ແປໄດ້ 4 ຄວາມຫມາຍ ຄື:

  1.  ສັຈຈະທີ່ພຣະອະຣິຍະຕັດສະຮູ້.
  2. ສັຈຈະຂອງພຣະອະຣິຍະ.
  3. ສັຈຈະທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນພຣະອະຣິຍະ.
  4.  ສັຈຈະຢ່າງອະຣິຍະ ຄື ຄວາມຈິງອັນຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.

ເນື່ອງຈາກອະຣິຍະສັຈທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ນັ້ນ ມີ 4 ປະການ ພວກເຮົາຈິ່ງເອີ້ນວ່າ: “ອະຣິຍະສັຈ 4” ໄດ້ແກ່:

  1.  ທຸກ ຄື ຄວາມບໍ່ສະບາຍກາຍ ບໍ່ສະບາຍໃຈ.
  2. ສະມຸທັຍ ຄື ສາເຫດຂອງຄວາມທຸກ ໄດ້ແກ່ ຕັນຫາ ຫລື ຄວາມຢາກ.
  3. ນິໂຣທ ຄື ພາວະທີ່ປາສະຈາກທຸກ ຫລື ນິບພານ.
  4. ມັຄ ຄື ວິທີດັບທຸກ ຫລື ວິທີແກ້ບັນຫາ ໄດ້ແກ່ ອະຣິຍະມັຄ(ອ່ານວ່າ: “ອະລິຍະມັກ”) ມີ 8 ປະການຄື: (1). ສັມມາທິດຖິ : ຄວາມເຫັນຖືກຕ້ອງ, (2). ສັມມາສັງກັບປະ : ຄວາມຄິດຖືກຕ້ອງ, (3). ສັມມາວາຈາ : ການເວົ້າຖືກຕ້ອງ, (4). ສັມມາກັມມັນຕະ : ການກະທໍາຖືກຕ້ອງ, (5). ສັມມາອາຊີວະ : ການເຮັດວຽກງານລ້ຽງຊີວິດຖືກຕ້ອງ, (6). ສັມມາວາຍາມະ : ຄວາມດຸຫມັ່ນຂະຫຍັນພຽນຖືກຕ້ອງ, (7). ສັມມາສະຕິ : ຄວາມລະນຶກຮູ້ຖືກຕ້ອງ, (8). ສັມມາສະມາທິ : ຄວາມຕັ້ງຈິດຫມັ້ນຖືກຕ້ອງ.

ອະຣິຍະສັຈສໍາຄັນແນວໃດ ?

ອະຣິຍະສັຈ ເປັນຫລັກທັມມະລະດັບ “ຫົວໃຈຂອງພຣະພຸດທະສາສະຫນາ” ທັມມະທັງຫລາຍທີ່ພຣະພຸດທະອົງຊົງສະແດງມານັ້ນສາມາດປະມວນລົງໃນອະຣິຍະສັຈໄດ້ທັງສິ້ນ. ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ທີ່ເປັນທິດສະດີຄວາມຮູ້ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ເປັນອົງຄວາມຮູ້ທີ່ສົມບູນແບບດ້ວຍເຫດດ້ວຍຜົນ, ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດເພື່ອການບັນລຸມັກຜົນນິບພານ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ສົມບູນດ້ວຍພາກປະຣິຍັດ(ຄວາມຮູ້), ພາກປະຕິບັດ(ປະສົບການ), ພາກປະຕິເວດ(ຜົນຂອງການປະຕິບັດ); ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງຄວາມເປັນສັດຈະທັມສາກົນ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ເປັນຄວາມຈິງທີ່ສົມບູນແບບຢູ່ໃນຕົວຕະຫລອດການ ບໍ່ຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ, ບໍ່ຕ້ອງດັດແປງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມເຕີມໃສ່ອີກ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດອອກແມ່ນແຕ່ຂໍ້ດຽວ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຄໍາສອນ ຫລື ອົງຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຮູ້ທົ່ວໄປທີ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍ່ສະແດງຄວາມລ້າສະໄຫມອອກມາໃຫ້ປາກົດ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫລື ມີຜູ້ຄົ້ນພົບທິດສະດີໃຫມ່ໆຂຶ້ນມາຫັກລ້າງທິດສະດີເກົ່າຢູ່ເປັນປະຈໍາ ແຕ່ສໍາລັບອະຣິຍະະສັຈແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ບໍ່ວ່າການເວລາຈະຜ່ານພົ້ນໄປດົນນານປານໃດກໍ່ຕາມ ຄຸນຄ່າຂອງອະຣິຍະສັຈກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ກົງກັນຂ້າມ ຍັງຄົງທັນສະໄຫມທ້າທາຍການເວລາຢູ່ສະເຫມີ! ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມ ຖ້ານໍາໄປປະພຶດປະຕິບັດ ກໍ່ຍ່ອມໄດ້ຮັບຮູ້ໄດ້ເຫັນຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດນັ້ນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຊັດເຈນດ້ວຍຕົນເອງ. ຄວາມເປັນສັດຈະທັມສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ການເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງອະຣິຍະສັຈດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ເອງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງ“ໄອນ໌ສະໄຕນ໌”ກ່າວຍົກຍ້ອງພຣະພຸດທະສາສະຫນາເອົາໄວ້ວ່າ: “ສາສະຫນາໃນອະນາຄົດຈະເປັນສາສະຫນາແຫ່ງຈັກກະວານ(cosmic religion) ສາສະຫນາທີ່ຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານປະສົບການ ເຊິ່ງປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອທີ່ໄຮ້ຂໍ້ພິສູດ, ຫາກຈະມີສາສະຫນາໃດສາສະຫນາຫນຶ່ງທີ່ພໍຈະຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການທາງວິທະຍາສາດໄດ້ ສາສະຫນານັ້ນກໍ່ຄື ສາສະຫນາພຸດ”

ອະຣິຍະສັຈແຕກຕ່າງຈາກສັຈຈະ(ຄວາມຈິງ)ທົ່ວໄປແນວໃດ ?

ດັ່ງທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານຮູ້ ວ່າໃນໂລກນີ້ມີຄວາມຈິງຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ເປັນຄວາມຈິງຢ່າງຫນຶ່ງໃນບັນດາຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນ ແຕ່ທີ່ອະຣິຍະສັຈແຕກຕ່າງຈາກສັຈຈະ(ຄວາມຈິງ)ທົ່ວໆໄປກໍ່ຄື ຄວາມຈິງທົ່ວໄປນັ້ນ ເມື່ອມີບຸກຄົນໃດຮູ້ຈັກແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ດັບທຸກໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ກົງກັນຂ້າມ ບາງເທື່ອເມື່ອຮູ້ຈັກແລ້ວອາດພາໃຫ້ມີຄວາມທຸກເພີ່ມຂຶ້ນອີກກໍ່ເປັນໄດ້ ແຕ່ຄວາມຈິງຄືອະຣິຍະສັຈນັ້ນ ເມື່ອບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມ “ຮູ້ຈັກ”(ດ້ວຍການສຶກສາ) ແລະ “ຮູ້ແຈ້ງ”(ດ້ວຍການລົງມືປະຕິບັດວິປັດສະນາກັມມະຖານ)ແລ້ວ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໆນັ້ນ“ສາມາດດັບທຸກໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊິງ”.

ຊາວພຸດຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກອະຣິຍະສັຈໄດ້ແນວໃດ ?

ອະຣິຍະສັຈ 4 ມີປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ! ປະໂຫຍດໃນທາງໂລກ ຄື ອະຣິຍະສັຈສາມາດໃຊ້ເປັນວິທີຄິດ, ວິທີສັງເກດ, ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທຸກໆກໍລະນີ ເຊັ່ນ: ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ລອງພິຈາລະນາດ້ວຍວິທີຄິດແບບອະຣິຍະສັຈ ວ່າ: (1). ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນມານີ້ຄືຫຍັງ(ທຸກ). (2). ເກີດມາຈາກສາເຫດໃດ(ສະມຸທັຍ). (3). ອັນໃດຄືທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ(ນິໂຣທ). (4). ຈະເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະລົງມືແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ(ມັຄ). ຄົນທີ່ສັງເກດ(ແກ້ໄຂ)ບັນຫາຕ່າງໆດ້ວຍວິທີຄິດແບບອະຣິຍະສັຈ ຈະກາຍເປັນນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີເລີດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສການບະບົນອ້ອນວອນຂໍພອນຈາກພຣະເຈົ້າອົງໃດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປອາໄສນາງທຽມນາງປອມຢູ່ໃສ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດພິທີຕັດກັມຕັດເວນໃຫ້ສິ້ນເປືອງໃດໆທັງສິ້ນ ແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທຸກບັນຫາ ດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດສາມັນທໍາມະດານີ້ແຫລະ!! ສ່ວນປະໂຫຍດໃນທາງທັມ ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ປະຕິບັດຕາມອະຣິຍະມັຄມີອົງ 8 ສົມບູນ ຍ່ອມມີສິດໄດ້ບັນລຸມັກຜົນນິບພານໃນຊາດນີ້ ໃນຊີວິດນີ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍໃຫ້ຮອດຊາດຫນ້າພົບຫນ້າດັ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດກັນມາກ່ອນນັ້ນ.

ອະຣິຍະສັຈ 4 ຄື ຄວາມຈິງອັນປະເສີດສູງສຸດຂອງພຣະພຸດທະສາສະຫນາ, ເປັນມະນີແຫ່ງປັນຍາທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານາໆປະການໄດ້, ເປັນສັຈຈະທັມທີ່ຫນັກແຫນ້ນດັ່ງພູຜາບໍ່ຫວັ່ນໄຫວເພາະການເວລາ ແລະ ການຖືກທ້າທາຍຈາກນັກປາດບັນດິດທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຊາວພຸດ ແລະ ຊາວໂລກມີຂອງດີວິເສດເຖິງພຽງນີ້ແລ້ວ ຫນ້າຈະຊັກຊວນ ນ້ອມໃຈເຂົ້າມາສຶກສາ, ປະຕິບັດກັນຢ່າງຈິງຈັງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຈົນຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດທັມນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາດັບຄວາມທຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມທຸກຂອງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນຊີວິດນີ້ ແລະ ໃນຍຸກສະໄຫມອັນຫຍຸ້ງຍາກຫວຸ້ນວາຍຂອງເຮົານີ້; ຖ້າພວກເຮົາຫາກມົວເມົາກັນພຽງແຕ່ຊື່ນຊົມນິຍົມໃນພຸດທະສາສະຫນາ ວ່າເປັນສາສະຫນາທີ່ມີຄວາມສັກສິດ ແຕ່ບໍ່ສົນໃຈສຶກສາ ແລະ ນໍາເອົາທັມມະມາປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍ່ຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າເສຍດາຍ ເພາະຖ້າເປັນດັ່ງນີ້ຈິງ ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍ່ຄົງບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບ“ກົບເຖົ້ານັ່ງເຝົ້າກໍບົວ”ຢູ່ທຸກວັນຄືນ ຫລື ອາດຈະເປັນເຫມືອນດັ່ງບ່ວງຕັກແກງ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ສໍາຜັດກັບລົດຊາດອັນແຊບຊ້ອຍຂອງແກງ..!!

ໂດຍ: ທັມມະວາທີ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.