Image

      ຖ້າຖາມວ່າ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ທັມອັນໃດ ? ຊາວພຸດທີ່ຫ່າງໄກຈາກວັດ(ຫມາຍເຖິງຜູ້ບໍ່ຫມັ່ນເຂົ້າວັດຟັງທັມຈໍາສິນພາວະນາ)ຫລາຍຄົນອາດຈະຕອບ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ; ແຕ່ຖ້າຖາມຊາວພຸດທີ່ໃກ້ວັດ(ຫມາຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າວັດປະຕິບັດພາວະນາ ຟັງທັມມະ ສຶກສາປະຕິບັດ)ກໍ່ຈະຕອບເປັນສຽງດຽວກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄົ້ນຄິດໃຫ້ເຈັບຫົວວ່າ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ “ອະຣິຍະສັຈ 4”

ຄໍາວ່າ: “ອະຣິຍະສັຈ” ແປໄດ້ 4 ຄວາມຫມາຍ ຄື:

  1.  ສັຈຈະທີ່ພຣະອະຣິຍະຕັດສະຮູ້.
  2. ສັຈຈະຂອງພຣະອະຣິຍະ.
  3. ສັຈຈະທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນພຣະອະຣິຍະ.
  4.  ສັຈຈະຢ່າງອະຣິຍະ ຄື ຄວາມຈິງອັນຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.

ເນື່ອງຈາກອະຣິຍະສັຈທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ນັ້ນ ມີ 4 ປະການ ພວກເຮົາຈິ່ງເອີ້ນວ່າ: “ອະຣິຍະສັຈ 4” ໄດ້ແກ່:

  1.  ທຸກ ຄື ຄວາມບໍ່ສະບາຍກາຍ ບໍ່ສະບາຍໃຈ.
  2. ສະມຸທັຍ ຄື ສາເຫດຂອງຄວາມທຸກ ໄດ້ແກ່ ຕັນຫາ ຫລື ຄວາມຢາກ.
  3. ນິໂຣທ ຄື ພາວະທີ່ປາສະຈາກທຸກ ຫລື ນິບພານ.
  4. ມັຄ ຄື ວິທີດັບທຸກ ຫລື ວິທີແກ້ບັນຫາ ໄດ້ແກ່ ອະຣິຍະມັຄ(ອ່ານວ່າ: “ອະລິຍະມັກ”) ມີ 8 ປະການຄື: (1). ສັມມາທິດຖິ : ຄວາມເຫັນຖືກຕ້ອງ, (2). ສັມມາສັງກັບປະ : ຄວາມຄິດຖືກຕ້ອງ, (3). ສັມມາວາຈາ : ການເວົ້າຖືກຕ້ອງ, (4). ສັມມາກັມມັນຕະ : ການກະທໍາຖືກຕ້ອງ, (5). ສັມມາອາຊີວະ : ການເຮັດວຽກງານລ້ຽງຊີວິດຖືກຕ້ອງ, (6). ສັມມາວາຍາມະ : ຄວາມດຸຫມັ່ນຂະຫຍັນພຽນຖືກຕ້ອງ, (7). ສັມມາສະຕິ : ຄວາມລະນຶກຮູ້ຖືກຕ້ອງ, (8). ສັມມາສະມາທິ : ຄວາມຕັ້ງຈິດຫມັ້ນຖືກຕ້ອງ.

ອະຣິຍະສັຈສໍາຄັນແນວໃດ ?

ອະຣິຍະສັຈ ເປັນຫລັກທັມມະລະດັບ “ຫົວໃຈຂອງພຣະພຸດທະສາສະຫນາ” ທັມມະທັງຫລາຍທີ່ພຣະພຸດທະອົງຊົງສະແດງມານັ້ນສາມາດປະມວນລົງໃນອະຣິຍະສັຈໄດ້ທັງສິ້ນ. ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ທີ່ເປັນທິດສະດີຄວາມຮູ້ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ເປັນອົງຄວາມຮູ້ທີ່ສົມບູນແບບດ້ວຍເຫດດ້ວຍຜົນ, ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດເພື່ອການບັນລຸມັກຜົນນິບພານ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ສົມບູນດ້ວຍພາກປະຣິຍັດ(ຄວາມຮູ້), ພາກປະຕິບັດ(ປະສົບການ), ພາກປະຕິເວດ(ຜົນຂອງການປະຕິບັດ); ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງຄວາມເປັນສັດຈະທັມສາກົນ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ເປັນຄວາມຈິງທີ່ສົມບູນແບບຢູ່ໃນຕົວຕະຫລອດການ ບໍ່ຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ, ບໍ່ຕ້ອງດັດແປງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມເຕີມໃສ່ອີກ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດອອກແມ່ນແຕ່ຂໍ້ດຽວ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຄໍາສອນ ຫລື ອົງຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຮູ້ທົ່ວໄປທີ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍ່ສະແດງຄວາມລ້າສະໄຫມອອກມາໃຫ້ປາກົດ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫລື ມີຜູ້ຄົ້ນພົບທິດສະດີໃຫມ່ໆຂຶ້ນມາຫັກລ້າງທິດສະດີເກົ່າຢູ່ເປັນປະຈໍາ ແຕ່ສໍາລັບອະຣິຍະະສັຈແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ບໍ່ວ່າການເວລາຈະຜ່ານພົ້ນໄປດົນນານປານໃດກໍ່ຕາມ ຄຸນຄ່າຂອງອະຣິຍະສັຈກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ກົງກັນຂ້າມ ຍັງຄົງທັນສະໄຫມທ້າທາຍການເວລາຢູ່ສະເຫມີ! ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມ ຖ້ານໍາໄປປະພຶດປະຕິບັດ ກໍ່ຍ່ອມໄດ້ຮັບຮູ້ໄດ້ເຫັນຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດນັ້ນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຊັດເຈນດ້ວຍຕົນເອງ. ຄວາມເປັນສັດຈະທັມສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ການເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງອະຣິຍະສັຈດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ເອງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງ“ໄອນ໌ສະໄຕນ໌”ກ່າວຍົກຍ້ອງພຣະພຸດທະສາສະຫນາເອົາໄວ້ວ່າ: “ສາສະຫນາໃນອະນາຄົດຈະເປັນສາສະຫນາແຫ່ງຈັກກະວານ(cosmic religion) ສາສະຫນາທີ່ຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານປະສົບການ ເຊິ່ງປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອທີ່ໄຮ້ຂໍ້ພິສູດ, ຫາກຈະມີສາສະຫນາໃດສາສະຫນາຫນຶ່ງທີ່ພໍຈະຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການທາງວິທະຍາສາດໄດ້ ສາສະຫນານັ້ນກໍ່ຄື ສາສະຫນາພຸດ”

ອະຣິຍະສັຈແຕກຕ່າງຈາກສັຈຈະ(ຄວາມຈິງ)ທົ່ວໄປແນວໃດ ?

ດັ່ງທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານຮູ້ ວ່າໃນໂລກນີ້ມີຄວາມຈິງຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ອະຣິຍະສັຈກໍ່ເປັນຄວາມຈິງຢ່າງຫນຶ່ງໃນບັນດາຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນ ແຕ່ທີ່ອະຣິຍະສັຈແຕກຕ່າງຈາກສັຈຈະ(ຄວາມຈິງ)ທົ່ວໆໄປກໍ່ຄື ຄວາມຈິງທົ່ວໄປນັ້ນ ເມື່ອມີບຸກຄົນໃດຮູ້ຈັກແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ດັບທຸກໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ກົງກັນຂ້າມ ບາງເທື່ອເມື່ອຮູ້ຈັກແລ້ວອາດພາໃຫ້ມີຄວາມທຸກເພີ່ມຂຶ້ນອີກກໍ່ເປັນໄດ້ ແຕ່ຄວາມຈິງຄືອະຣິຍະສັຈນັ້ນ ເມື່ອບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມ “ຮູ້ຈັກ”(ດ້ວຍການສຶກສາ) ແລະ “ຮູ້ແຈ້ງ”(ດ້ວຍການລົງມືປະຕິບັດວິປັດສະນາກັມມະຖານ)ແລ້ວ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໆນັ້ນ“ສາມາດດັບທຸກໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊິງ”.

ຊາວພຸດຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກອະຣິຍະສັຈໄດ້ແນວໃດ ?

ອະຣິຍະສັຈ 4 ມີປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ! ປະໂຫຍດໃນທາງໂລກ ຄື ອະຣິຍະສັຈສາມາດໃຊ້ເປັນວິທີຄິດ, ວິທີສັງເກດ, ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທຸກໆກໍລະນີ ເຊັ່ນ: ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ລອງພິຈາລະນາດ້ວຍວິທີຄິດແບບອະຣິຍະສັຈ ວ່າ: (1). ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນມານີ້ຄືຫຍັງ(ທຸກ). (2). ເກີດມາຈາກສາເຫດໃດ(ສະມຸທັຍ). (3). ອັນໃດຄືທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ(ນິໂຣທ). (4). ຈະເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະລົງມືແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ(ມັຄ). ຄົນທີ່ສັງເກດ(ແກ້ໄຂ)ບັນຫາຕ່າງໆດ້ວຍວິທີຄິດແບບອະຣິຍະສັຈ ຈະກາຍເປັນນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີເລີດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສການບະບົນອ້ອນວອນຂໍພອນຈາກພຣະເຈົ້າອົງໃດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປອາໄສນາງທຽມນາງປອມຢູ່ໃສ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດພິທີຕັດກັມຕັດເວນໃຫ້ສິ້ນເປືອງໃດໆທັງສິ້ນ ແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທຸກບັນຫາ ດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດສາມັນທໍາມະດານີ້ແຫລະ!! ສ່ວນປະໂຫຍດໃນທາງທັມ ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ປະຕິບັດຕາມອະຣິຍະມັຄມີອົງ 8 ສົມບູນ ຍ່ອມມີສິດໄດ້ບັນລຸມັກຜົນນິບພານໃນຊາດນີ້ ໃນຊີວິດນີ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍໃຫ້ຮອດຊາດຫນ້າພົບຫນ້າດັ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດກັນມາກ່ອນນັ້ນ.

ອະຣິຍະສັຈ 4 ຄື ຄວາມຈິງອັນປະເສີດສູງສຸດຂອງພຣະພຸດທະສາສະຫນາ, ເປັນມະນີແຫ່ງປັນຍາທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານາໆປະການໄດ້, ເປັນສັຈຈະທັມທີ່ຫນັກແຫນ້ນດັ່ງພູຜາບໍ່ຫວັ່ນໄຫວເພາະການເວລາ ແລະ ການຖືກທ້າທາຍຈາກນັກປາດບັນດິດທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຊາວພຸດ ແລະ ຊາວໂລກມີຂອງດີວິເສດເຖິງພຽງນີ້ແລ້ວ ຫນ້າຈະຊັກຊວນ ນ້ອມໃຈເຂົ້າມາສຶກສາ, ປະຕິບັດກັນຢ່າງຈິງຈັງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຈົນຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດທັມນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາດັບຄວາມທຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມທຸກຂອງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນຊີວິດນີ້ ແລະ ໃນຍຸກສະໄຫມອັນຫຍຸ້ງຍາກຫວຸ້ນວາຍຂອງເຮົານີ້; ຖ້າພວກເຮົາຫາກມົວເມົາກັນພຽງແຕ່ຊື່ນຊົມນິຍົມໃນພຸດທະສາສະຫນາ ວ່າເປັນສາສະຫນາທີ່ມີຄວາມສັກສິດ ແຕ່ບໍ່ສົນໃຈສຶກສາ ແລະ ນໍາເອົາທັມມະມາປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍ່ຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າເສຍດາຍ ເພາະຖ້າເປັນດັ່ງນີ້ຈິງ ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍ່ຄົງບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບ“ກົບເຖົ້ານັ່ງເຝົ້າກໍບົວ”ຢູ່ທຸກວັນຄືນ ຫລື ອາດຈະເປັນເຫມືອນດັ່ງບ່ວງຕັກແກງ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ສໍາຜັດກັບລົດຊາດອັນແຊບຊ້ອຍຂອງແກງ..!!

ໂດຍ: ທັມມະວາທີ

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.