ການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຄືຫຍັງ?

ໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ມີຫລາຍຄົນອາດຄິດວ່າ ການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຄືການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ. ນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບມູມມອງວ່າເຮົາຈະເນັ້ນເຖິງຫຍັງ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດນັ້ນ ຄືການປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຕະຫລອດການ.

ໃນທາງພຣະພຸດທະສາສນາ ຖືວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຈິດ, ຄືຈິດເກີດການບັນລຸ, ເກີດການຮູ້ແຈ້ງໃນທັມ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງນັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການກັ່ນກອງຢູ່ 3 ຂັ້ນຕອນຄື: ຕ້ອງມີສິນ, ມີສະມາທິ, ແລະປັນຍາ. ສິນເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງມີຄວາມປອດໄພ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວດຕໍ່ການຝຶກຝົນສະມາທິ, ເມື່ອຝຶກສະມາທິໄດ້ຢ່າງເຖິງຖອງເທົ່າທີ່ຄວນແລ້ວ
ຂັ້ນຕອນຂອງການເຂົ້າເຖິງປັນຍາ ກໍຈະຜຸດຂຶ້ນມາຈາກໃຈທີ່ມີຄວາມພຽນ.
ຄວາມປ່ຽນແປງພາຍໃນຈິດ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເກີດການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຄວາມເປັນອະຣິຍະ ຄືຜູ້ປະເສີດ ເຊິ່ງຕາມຫຼັກພຣະພຸດທະສາສນາແລ້ວ ໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 4 ຄູ່ ແລະ 8 ຈຳພວກ. ບຸກຄົນ 4 ຄູ່ໄດ້ແກ່

1. ໂສດາປະຕິມັກ, ໂສດາປະຕິຜົນ
2. ສະກິທາຄາມິມັກ, ສະກິທາຄາມິຜົນ
3. ອານາຄາມິມັກ, ອະນາຄາມິຜົນ
4. ອະຣະຫັນຕະມັກ, ອະຣະຫັນຕະຜົນ.

ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າເຖິງໂສດາປະຕິມັກ ແລະໂສດາປະຕິຜົນ ຊື່ວ່າເປັນໂສດາບັນ, ຜູ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ກະແສຂອງພຣະນິບພານ ເປັນອະຣິຍະບຸກຄົນຜູ້ປະເສີດຊັ້ນຕົ້ນໃນພຣະພຸດທະສາສນາ.  ນີ້ຖືວ່າເປັນການປ່ຽນແປງທາງສະພາວະຈິດທີ່ເກີດຈາກ ການຝຶກຝົນ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນບຸກຄົນຜູ້ປະເສີດ.

ໃນສະໄໝພຸດທະການ ເມື່ອຄາວທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະອົງໄດ້ເທສນາສັ່ງສອນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຜູ້ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ ໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຟັງ ເກີດດວງຕາເຫັນທັມ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງຈິດວິນຍານ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຈາກຄົນທຳມະດາກາຍເປັນອະຣິຍະບຸກຄົນ, ກາຍເປັນພຣະອໍຣະຫັນຕ໌ ຜູ້ສິ້ນກິເລສຢ່າງນັບບໍ່ຖ້ວນ. ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກໍຄື ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນມະຫາໂຈນ ໃຫ້ກາຍເປັນພຣະອໍຣະຫັນຕ໌ໄດ້ ເຊັ່ນ ເລື່ອງຂອງອົງຄຸລີມານ.

ສະນັ້ນ, ຈິ່ງສະຫລຸບໄດ້ວ່າ: ການປ່ຽນແປງຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຸດທະສາສນາ ຄືການປ່ຽນແປງໄປສູ່ທາງທີ່ດີ, ໄປສູ່ຄວາມເປັນອະຣິຍະ ແລະອໍຣະຫັນຕ໌, ປ່ຽນຈາກຄວາມແຄ້ນ ກາຍເປັນໃຫ້ອະໄພ, ປ່ຽນຈາກມິດ ມາເປັນສັດຕູ, ປ່ຽນຈາກອະວິຊຊາ ເປັນວິຊຊາ, ປ່ຽນຈາກຄົນຊົ່ວ ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດີ ເຊິ່ງພຣະພຸດທະອົງໄດ້ພິສູດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວ. ມາບັດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະພຸດທະອົງຈະຈາກພວກເຮົາໄປ ແຕ່ກະແສແຫ່ງທັມຂອງພຣະອົງ ຍັງດັງກ້ອງກັງວານຢູ່ໃນໂສດປະສາດ
ຍັງຄົງຄວາມເປັນອະມະຕະ ທີ່ຈະສາມາດຫລໍ່ລ້ຽງຈິດໃຈຂອງຜູ້ງ່ຽງໂສດລົງຟັງນັ້ນ ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ
ໄປສູ່ການຫລຸດພົ້ນໄດ້.

ໂດຍ: ທັມມະທາຣາ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.