ຄວາມສຳຄັນຂອງການຢູ່ປະຣິວາສະກັມ(ບຸນເຂົ້າກັມ)

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຢູ່ປະຣິວາສະກັມ(ບຸນເຂົ້າກັມ)

ການເຂົ້າປະຣິວາສະກັມ ຫລື ບຸນເຂົ້າກັມ ເປັນປາງບຸນໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຮີດ 12 ຄອງ 14.  ຮີດ 12 ເປັນປາງບຸນທີ່ນັກປາດທາງພຸດທະສາສນາແຕ່ບູຮານ ແຕ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກເອົາປາງບຸນສຳຄັນຂຶ້ນມາປະຕິບັດໃນແຕ່ລະເດືອນ ເພື່ອເປັນກຸສະໂລບາຍໃຫ້ຄົນລາວຊາວພຸດ ມີກິດຈະກຳໃນການເຮັດບຸນບໍ່ຂາດທຸກເດືອນ. ຮີດ ມາຈາກຄຳວ່າ: ຈາຣິຕະ ຫລື ຈາຮີດ ກາຍສຽງມາເປັນ ຮີດ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ: ຄວາມປະພຶດ, ທຳນຽມ, ປະເພນີ, ຄວາມປະພຶດດີ. ບຸນເຂົ້າກັມ ເປັນປາງບຸນທີ່ມັກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນອ້າຍ ຫລື ເດືອນຈຽງ(ເດືອນໜຶ່ງລາວ) ເປັນຮີດທຳອິດຂອງຮີດ 12.

ຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດບຸນເຂົ້າກັມ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພຣະສົງມີໂອກາດໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອປະພຶດປະຕິບັດທັມໃນໂລກປະຣິວາສະກັມ ຄືການຝຶກຝົນພັດທະນາຈິດໄປພ້ອມ ແລະເພື່ອຊຳຮະສີນຂອງຕົນໃຫ້ບໍລິສຸດຜ່ອງໃສ. ອີງຕາມຫລັກພຣະທັມວິໄນແລ້ວ, ການຢູ່ປະຣິວາສະກັມ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພຣະສົງຜູ້ທີ່ຕ້ອງອາບັດໜັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາບັດສັງຄາທິເສດຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 13 ຂໍ້ ໃຫ້ມາເຂົ້າກັມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສີນກັບຄືນສູ່ຄວາມບໍລິສຸດຄືນ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຂົ້າກັມ ແມ່ນເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍລິສຸດແຫ່ງຄະນະສົງ, ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເນື້ອນາບຸນຂອງໂລກ. ເຫດໃດຈິ່ງເອີ້ນວ່າ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເນື້ອນາບຸນທີ່ດີຂອງໂລກ? ກໍຍ້ອນວ່າ: ເມື່ອພຣະສົງມີສີນອັນບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງແລ້ວ ກໍຈະກາຍເປັນເນື້ອນາບຸນທີ່ດີ ເພື່ອຮອງຮັບທັກຂິນາທານ ທີ່ຊາວບ້ານເຂົານຳມາຖວາຍ. ອີກຢ່າງ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະພຸດທະອົງ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດສີນ ທີ່ພໍມີວິທີແກ້ໄຂຕົນເອງ ໃກ້ກັບຄືນເຂົ້າມາສູ່ຄວາມເປັນສົງອັນບໍລິບູນໄດ້ອີກ ດ້ວຍການກະທຳພິທີຢູ່ກັມ ຍົກເວັ້ນສີນທີ່ເປັນອາບັດປະຣາຊຶກນັ້ນ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກຕ້ອງອາບັດແລ້ວ ກໍຖືວ່າຂາດຈາກຄວາມເປັນພຣະ. ຄວາມສຳຄັນທີ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄື: ເມື່ອມີການເຂົ້າປະຣິວາສະກັມແລ້ວ ພຣະສົງຜູ້ຕ້ອງອາບັດ ກໍຈະກັບຄືນສູ່ຄວາມບໍລິສຸດ, ເມື່ອມີຄວາມບໍລິສຸດແຫ່ງສີນ ກໍຈະເປັນພື້ນຖານແຫ່ງການພ່ຳເພັງພຽນ ຫລື ຝຶກຝົນອົບຮົມຈິດໃຈໃຫ້ເກີດການຮູ້ແຈ້ງໃນທັມຂອງພຣະບໍຣົມສາດສະດາສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຄົນພາກັນເຂົ້າໃຈຜິດຢ່າງມາກມາຍວ່າ: ການເຂົ້າກັມຄືການປະຕິບັດທັມຢ່າງດຽວ, ບາງແຫ່ງ ຖືເອົາພິທີການເຂົ້າກັມເປັນໂອກາດໃນການໂຄສະນາຂົນຂວາຍຫາລາຍໄດ້. ແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຜິດຈາກຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດບຸນເຂົ້າກັມເໝືອນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາ ນິຍົມຈັດໃຫ້ມີການເຮັດບຸນເຂົ້າກັມຕາມປະເພນີ ກຳໜົດ 9 ວັນ. ຫລັງຈາກຢູ່ປະຣິວາສະກັມແລ້ວ ພຣະສົງນິຍົມກັນອອກທຸດົງຕໍ່ໄປ ໂດຍຖືເອົາການປະຕິບັດແບບຣຸກຂະມູນ(ຖືເອົາການນັ່ງສະມາທິປັກກົດຢູ່ເຫງົ້າໄມ້). ແຕ່ລາຍລະອຽດແຫ່ງການເຂົ້າກັມນັ້ນ ມີຂັ້ນຕອນອີກຫລາຍຢ່າງຕາມຫລັກພຣະທັມວິນັຍ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານເອງ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.