ພຣະຣັຕຕະນະໄຕຣ 3 ຢ່າງ

photo credit

ຣັດຕະນະ 3 ຢ່າງ

  1. ພຣະພຸດທະເຈົ້າ
  2. ພຣະທັມມະເຈົ້າ
  3. ພຣະສັງຂະເຈົ້າ

ທ່ານຜູ້ສອນໃຫ້ປວງຊົນປະພຶດດີງາມ ດ້ວຍກາຍວາຈາໃຈ ຕາມພຣະທັມມະວິນັຍ ທ່ານເອີ້ນວ່າພຣະພຸດທະສາສນາ ຊື່ວ່າ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ພຣະທັມມະວິນັຍ ອັນເປັນຄຳສັ່ງສອນຂອງທ່ານ ຊື່ວ່າ ພຣະທັມມະເຈົ້າ.ປວງຊົນທີ່ຟັງຄຳສັ່ງສອນຂອງທ່ານ ແລ້ວປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມພຣະທັມມະວິນັຍຊື່ວ່າ ພຣະສົງຄ໌.

ຄຸນຂອງພຣະຣັດຕະນະໄຕຣມີ 3 ຢ່າງ

  1. ພຣະພຸດທະເຈົ້າຮູ້ດີຮູ້ຊອບດ້ວຍພຣະອົງເອງກ່ອນແລ້ວ

      ສອນຜູ້ອື່ນໃຫ້ຮູ້ຕາມດ້ວຍ.

  1. ພຣະທັມ ຍ່ອມຮັກສາຜູ້ປະພຶດທັມ
  2. ພຣະສົງຄ໌ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄໍາສັ່ງສອນ ຂອງພຣະ

      ພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ ສອນຜູ້ອື່ນໃຫ້ຮູ້ຕາມດ້ວຍ.

ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າຮູ້ດີຮູ້ຊອບນັ້ນໝາຍເອົາຮູ້ອະຣິຍະສັດ 4 ຄື: ຮູ້ທຸກ 1, ຮູ້ເຫດໃຫ້ເກິດທຸກ 1, ຮູ້ຄວາມໝົດທຸກ 1, ຮູ້ຂໍ້ປະຕິບັດໃຫ້ເຖິງຄວາມໝົດທຸກ 1. ພຣະທັມຍ່ອມຮັກສາຜູ້ປະພຶດທັມຄື: ຮັກສາຜູ້ປະຕິບັດໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວ 2 ປະເພດຄື ຄວາມຊົ່ວໃນພົບນີ້ໄດ້ແກ່ການຖືກຈັບກຸມພົນຈາກຣາຊະພັຍ ໂຈຣະພັຍເປັນຕົ້ນ ແລະ ຄວາມຊົ່ວໃນພົບໜ້າໄດ້ແກ່ອະບາຍຍະພູມ 4 ຄື ນະຣົກ 1, ເຜດ 1, ອະສຸຣະກາຍ 1, ສັດເດັຍຣະສານ 1, ພຣະສົງຄ໌ຜູ້ປະຕິບັດຊອບຕາມຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ ສອນຜູ້ອື່ນໃຫ້ຮູ້ຕາມພຣະສັດຈະທັມ 3 ຄື ພຣະປະຕິຍັດຕິທັມ 1, ພຣະປະຕິບັດຕິທັມ 1 ແລະ ພຣະປະຕິເວທະທັມ.

ໂອວາດຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ 3 ຢ່າງ

  1. ເວັ້ນຈາກທຸຈະຣິດຄື: ປະພຶດຊົ່ວດ້ວຍກາຍ, ວາຈາ ແລະຈິດໃຈ
  1. ປະກອບສຸຈະຣິດຄື: ປະພຶດຊອບດ້ວຍກາຍ, ວາຈາແລະຈິດໃຈ
  1. ຮັກສາໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດຈາກເຄື່ອງເສົ້າໝອງ ມີຄວາມ

     ໂລບຄວາມຮ້າຍ ແລະ ຄວາມຫຼົງເປັນຕົ້ນ.

ຄຳອະທິບາຍ:ການບໍ່ເຮັດບາບທັງປວງ ຊື່ວ່າເວັ້ນຈາກທຸຈະຣິດ ການພຳເພັນກຸສົນ ຊື່ວ່າປະກອບສຸຈະຣິດການຊຳຮະຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດສະອາດ ຊື່ວ່າການຊຳຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດຈາກເຄື່ອງເສົ້າໝອງໃຈ ຄຳວ່າ “ເວັ້ນ” ນັ້ນຈຳແນກໂດຍອາການ 3 ຢ່າງຄື: 1. ເວັ້ນໃນເວລາປະສົບພົບເຂົ້າ ຊື່ວ່າ ສັມປັດຕະວິຣັດ 2. ເວັ້ນໂດຍຮັບຮອງໄວ້ກ່ອນ ຊື່ວ່າ ສະມາທານະວິຣັດ 3. ເວັ້ນໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ຊື່ວ່າ ສະມຸດເສທະວິຣັດ ຯ ຄຳວ່າບາບທັງປວງນັ້ນ ໄດ້ແກ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເສັຍຫາຍຕ່າງໆ.

ຮີບໂຮມໂດຍ: ພິທິນັນທະ ພິກຂຸ, ຖ້າທ່ານໃດຢາກອ່ານລາຍລະອຽດຂອງທັມມະຕໍ່ຈັກພຣະຣັຕຕະນະໄຕຣ 3 ຢ່າງຕື່ມອີກ ເຊັນກົດໃສ່ link ຂ້າງນີ້ Triple Gems

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.