ຄວາມສຳຄັນຂອງການຢູ່ປະຣິວາສະກັມ(ບຸນເຂົ້າກັມ)

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຢູ່ປະຣິວາສະກັມ(ບຸນເຂົ້າກັມ)

ການເຂົ້າປະຣິວາສະກັມ ຫລື ບຸນເຂົ້າກັມ ເປັນປາງບຸນໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຮີດ 12 ຄອງ 14.  ຮີດ 12 ເປັນປາງບຸນທີ່ນັກປາດທາງພຸດທະສາສນາແຕ່ບູຮານ ແຕ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກເອົາປາງບຸນສຳຄັນຂຶ້ນມາປະຕິບັດໃນແຕ່ລະເດືອນ ເພື່ອເປັນກຸສະໂລບາຍໃຫ້ຄົນລາວຊາວພຸດ ມີກິດຈະກຳໃນການເຮັດບຸນບໍ່ຂາດທຸກເດືອນ. ຮີດ ມາຈາກຄຳວ່າ: ຈາຣິຕະ ຫລື ຈາຮີດ ກາຍສຽງມາເປັນ ຮີດ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ: ຄວາມປະພຶດ, ທຳນຽມ, ປະເພນີ, ຄວາມປະພຶດດີ. ບຸນເຂົ້າກັມ ເປັນປາງບຸນທີ່ມັກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນອ້າຍ ຫລື ເດືອນຈຽງ(ເດືອນໜຶ່ງລາວ) ເປັນຮີດທຳອິດຂອງຮີດ 12.

ຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດບຸນເຂົ້າກັມ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພຣະສົງມີໂອກາດໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອປະພຶດປະຕິບັດທັມໃນໂລກປະຣິວາສະກັມ ຄືການຝຶກຝົນພັດທະນາຈິດໄປພ້ອມ ແລະເພື່ອຊຳຮະສີນຂອງຕົນໃຫ້ບໍລິສຸດຜ່ອງໃສ. ອີງຕາມຫລັກພຣະທັມວິໄນແລ້ວ, ການຢູ່ປະຣິວາສະກັມ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພຣະສົງຜູ້ທີ່ຕ້ອງອາບັດໜັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາບັດສັງຄາທິເສດຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 13 ຂໍ້ ໃຫ້ມາເຂົ້າກັມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສີນກັບຄືນສູ່ຄວາມບໍລິສຸດຄືນ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຂົ້າກັມ ແມ່ນເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍລິສຸດແຫ່ງຄະນະສົງ, ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເນື້ອນາບຸນຂອງໂລກ. ເຫດໃດຈິ່ງເອີ້ນວ່າ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເນື້ອນາບຸນທີ່ດີຂອງໂລກ? ກໍຍ້ອນວ່າ: ເມື່ອພຣະສົງມີສີນອັນບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງແລ້ວ ກໍຈະກາຍເປັນເນື້ອນາບຸນທີ່ດີ ເພື່ອຮອງຮັບທັກຂິນາທານ ທີ່ຊາວບ້ານເຂົານຳມາຖວາຍ. ອີກຢ່າງ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະພຸດທະອົງ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດສີນ ທີ່ພໍມີວິທີແກ້ໄຂຕົນເອງ ໃກ້ກັບຄືນເຂົ້າມາສູ່ຄວາມເປັນສົງອັນບໍລິບູນໄດ້ອີກ ດ້ວຍການກະທຳພິທີຢູ່ກັມ ຍົກເວັ້ນສີນທີ່ເປັນອາບັດປະຣາຊຶກນັ້ນ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກຕ້ອງອາບັດແລ້ວ ກໍຖືວ່າຂາດຈາກຄວາມເປັນພຣະ. ຄວາມສຳຄັນທີ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄື: ເມື່ອມີການເຂົ້າປະຣິວາສະກັມແລ້ວ ພຣະສົງຜູ້ຕ້ອງອາບັດ ກໍຈະກັບຄືນສູ່ຄວາມບໍລິສຸດ, ເມື່ອມີຄວາມບໍລິສຸດແຫ່ງສີນ ກໍຈະເປັນພື້ນຖານແຫ່ງການພ່ຳເພັງພຽນ ຫລື ຝຶກຝົນອົບຮົມຈິດໃຈໃຫ້ເກີດການຮູ້ແຈ້ງໃນທັມຂອງພຣະບໍຣົມສາດສະດາສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຄົນພາກັນເຂົ້າໃຈຜິດຢ່າງມາກມາຍວ່າ: ການເຂົ້າກັມຄືການປະຕິບັດທັມຢ່າງດຽວ, ບາງແຫ່ງ ຖືເອົາພິທີການເຂົ້າກັມເປັນໂອກາດໃນການໂຄສະນາຂົນຂວາຍຫາລາຍໄດ້. ແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຜິດຈາກຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດບຸນເຂົ້າກັມເໝືອນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາ ນິຍົມຈັດໃຫ້ມີການເຮັດບຸນເຂົ້າກັມຕາມປະເພນີ ກຳໜົດ 9 ວັນ. ຫລັງຈາກຢູ່ປະຣິວາສະກັມແລ້ວ ພຣະສົງນິຍົມກັນອອກທຸດົງຕໍ່ໄປ ໂດຍຖືເອົາການປະຕິບັດແບບຣຸກຂະມູນ(ຖືເອົາການນັ່ງສະມາທິປັກກົດຢູ່ເຫງົ້າໄມ້). ແຕ່ລາຍລະອຽດແຫ່ງການເຂົ້າກັມນັ້ນ ມີຂັ້ນຕອນອີກຫລາຍຢ່າງຕາມຫລັກພຣະທັມວິນັຍ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານເອງ.

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.