ຄາຖາປັນຍາປາຣະມີ ເພື່ອເສີມບຸນປາຣະມີ

ປາຣະມີ ໑໐ ທັດ

ປະຖະມັງ ທານະປາຣະມີ ທານະອຸປະປາຣະມີ
ທານະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ
ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ
ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທຸຕິຍັງ ສີລະປາຣະມີ ສີລະອຸປະປາຣະມີ ສີລະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ
ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ຕະຕິຍັງ ເນກຂຳມະປາຣະມີ ເນກຂຳມະອຸປະປາຣະມີ ເນກຂຳມະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ຈະຕຸດຖັງ ປັນຍາປາຣະມີ ປັນຍາອຸປະປາຣະມີ ປັນຍາປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ປັນຈະມັງ ວິຣິຍະອຸປະປາຣະມີ ວິຣິຍະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ
ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ສັດຖະມັງ ຂັນຕິປາຣະມີ ຂັນຕິອຸປະປາຣະມີ ຂັນຕິປາຣະມັດຖະປາຣະມີ
ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ສັຕຕະມັງ ສັດຈະປາຣະມີ ສັດຈະອຸປະປາຣະມີ ສັດຈະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ອັດຖະມັງ ອະທິດຖານະປາຣະມີ ອະທິດຖານະອຸປະປາຣະມີ
ອະທິດຖານະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ
ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ອັດຖະມັງ ອະທິດຖານະປາຣະມີ ອະທິດຖານະອຸປະປາຣະມີ
ອະທິດຖານະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ
ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ນະວະມັງ ເມດຕາປາຣະມີ ເມດຕາອຸປະປາຣະມີ
ເມດຕາປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ
ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທະສະມັງ ອຸເປກຂາປາຣະມີ ອຸເປກຂາອຸປະປາຣະມີ
ອຸເປກຂາປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ເມດຕິງ ກະຣຸນາ
ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທະສະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທະສະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທະນະປາຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ປັນຈະ ມະຫາປະຣິຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທະນະ ປະຣິຈາຄະ ປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ອັງຄະ ປະຣິຈາຄະ ປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ຊີວິຕະ ປະຣິຈາຄະ ປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ປຸຕຕະ ປະຣິຈາຄະ ປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ພະຣິຍາ ປະຣິຈາຄະ ປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ


ປາຣະມີ ໓໐ ທັດ

ຖ້າໃຊ້ເພື່ອເທດປາຣະມີ ໓໐ ທັດໃນງານບຸນ ໃຫ້ຕັ້ງນະໂມກ່ອນ ໓ ຈົບ ແລ້ວຈິ່ງເທດ.

ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸດທັດສະ(໓ ຈົບ)

ນະໂມ ຕັດສັດຖຸ ປັນຍາຍຸເປໂຕ ສຸຄະໂຕ ວິຕະຣາໂຄ ພາສາຍະເສໂກ
ທະສະຍານະທະໂຣ ໂຍ ໂລກະນາໂຖ ຫິຕັດຖາ ວະຣະຈິນເຕນະ ຫັນຕ໌ວາ
ນະປາປັງ ສຸຄະຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕະຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ອະຣະຫັງ ອະຣະຫັງ ວະຕະໂສ ພະຄະວາຯ
ອະຣະຫັນຕັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິຯ
ອະຣະຫັນຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
★ ທານະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທານະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ທານະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ສຳມາສຳພຸດໂທ ວະຕະໂສ ພະຄະວາຯ
ສຳມາສຳພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ສຳມາສຳພຸດທັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
★ ສີລະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ສີລະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ສີລະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸຕະຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ວິດຊາຈະຣະນະສຳປັນໂນ ວະຕະໂສ ພະຄະວາ
ວິດຊາຈະຣະນະສຳປັນນັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ວິດຊາຈະຣະນະສັມປັນນັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
★ ເນກຂຳມະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ເນກຂຳມະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພຄະວາຯ
ເນກຂຳມະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕະຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ສຸຄະໂຕ ວະຕະໂສ ພະຄະວາຯ
ສຸຄະຕັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິຯ
ສຸຄະຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
★ ປັນຍາປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ປັນຍາອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ປັນຍາປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ
ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ໂລກະວິທີ ວະຕະໂສ ພະຄະວາຯ
ໂລກະວິທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິຯ
ໂລກະວິທັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
★ ວິຣິຍະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
ວິຣິຍະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ວິຣິຍະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ອະນຸດຕະໂຣ ວະຕະໂສ ພະຄະວາ
ອະນຸດຕະຣັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ອະນຸດຕະຣັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
★ ຂັນຕິປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ຂັນຕິອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ຂັນຕິປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ.
ປຸຣິສະທຳມະສາຣະຖີ ວະຕະໂສ ພະຄະວາ
ປຸຣິສະທຳມະສາຣະຖິງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ປຸຣິສາທຳມະສາຣະຖິງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ພະຄະວັນຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ.
★ ສັດຈະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ສັດຈະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ສັດຈະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ
ສັດຖາເທວະມະນຸດສານັງ ວະຕະໂສ ພະຄະວາ
ສັດຖາເທວະມະນຸດສານັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ສັດຖາເທວະມະນຸດສານັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
★ ອະທິດຖານະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ອະທິດຖານະອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ອະທິດຖານະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ພຸດໂທ ວະຕະໂສ ພະຄະວາ
ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ພຸດທັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຯ
★ ເມດຕາປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ເມດຕາອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ເມດຕາປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ອະນັນຕາ ທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິຯ
ພະຄະວາ ວະຕະໂສ ພະຄະວາ
ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ພະຄະວັນຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
★ ອຸເປກຂາປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ອຸເປກຂາອຸປະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ອຸເປກຂາປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ພຸດໂທ ສັບພັນຍູຕັນຍາໂນ ທຳໂມ ໂລກຸດຕະໂຣ ນະວະສັງໂຄ ມັກຄະຜະລັດໂຖ ວະ ອິດເຈຕັງ ຣະຕະນັດຕະຍັງ ເອເຕສັງ ອານຸພາເວນະ ສັບພັນອັນຕະຣາຍາ ວິນັດສະຕຸ ສັບພະທາ.
(ຄັດຈາກໜັງສືສູດມົນແປ ສະບັບຫຼວງພຣະບາງ ພິມເມື່ອປີ ພ.ສ. ໒໕໔໙ ເນື່ອງໃນງານວັນເກີດຂອງສາທຸໃຫຍ່ ຄຳຈັນ ວິຣະຈິດຕະເຖຣະ)

ຄາຖາຫົວໃຈປັນຍາປາຣະມີ

ທາ ສິ ເນ ປະ ວິ ຂະ ສະ ອະ ເມ ອຸ

ນີ້ແມ່ນຫົວໃຈປັນຍາປາຣະມີ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອພາວະນາ(ນຶກໃນໃຈ) ເພື່ອໃຫ້ຈິດເກີດສະມາທິໄດ້, ຖ້າເຮັດໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ໃຈມີພະລັງທຸ່ນທ່ຽງ ເປັນສິຣິມຸງຄຸນແກ່ຊີວິດເຊັ່ນກັນ.

ຄາຖາປັນຍາປາຣະມີ ໓໐ ທັດ

(ອີກແບບໜຶ່ງ)

ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ທານະປາຣະມີ ທານະອຸປະປາຣະມີ ທານະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ສີລະປາຣະມີ ສີລະອຸປະປາຣະມີ ສີລະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ເນກຂຳມະປາຣະມີ ເນກຂຳມະອຸປະປາຣະມີ ເນກຂຳມະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ປັນຍາປາຣະມີ ປັນຍາອຸປະປາຣະມີ ປັນຍາປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ວິຣິຍະປາຣະມີ ວິຣິຍະອຸປະປາຣະມີ ວິຣິຍະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ຂັນຕິປາຣະມີ ຂັນຕິອຸປະປາຣະມີ ຂັນຕິປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ສັດຈະປາຣະມີ ສັດຈະອຸປະປາຣະມີ ສັດຈະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະທິດຖານະປາຣະມີ ອະທິດຖານະອຸປະປາຣະມີ ອະທິດຖານະປະຣະມັດຖະປາຣະມີ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ເມດຕາປາຣະມີ ເມດຕາອຸປະປາຣະມີ ເມດຕາປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອຸເປກຂາປາຣະມີ ອຸເປກຂາອຸປະປາຣະມີ ອຸເປກຂາປະຣະມັດຖະປາຣະມີ ຄຸນະສຳປັນໂນ

ຄາຖາປາຣະມີ ໑໐ ທັດ ກໍດີ, ໓໐ ທັດກໍດີ, ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ບຸກຄົນໃດໄດ້ສູດທ່ອງ ພາວະນານຶກໃນໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດມີສະມາທິ, ມີອານິສົງເສີ່ມສົ່ງບຸນປາຣະມີ, ເປັນການຈະເລີນລະນຶກເຖິງພຸດທະຄຸນ. ຜູ້ໃດນຳມາໃຊ້ໄຫວ້ພຣະສູດມົນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນມຸງຄຸນແກ່ຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ຈິດເປັນມະຫາກຸສົນ ແລະເປັນສະມາທິ ເປັນບຸນຢ່າງຍິ່ງ.

ຄາຖາປາຣະມີ ໓໐ ທັດ ສັບພັນຍູພຸດໂທ

ອິຕິປາຣະມິຕາຕິງສາ ອິຕິສັບພັນຍູມາຄະຕາ
ອິຕິໂພທິມະນຸບປັດໂຕ ອິຕິປິໂສ ຈະ ເຕ ນະໂມ.

ຄາຖານີ້ ເມື່ອຈະຜະຈົນກັບຝູງຜີປີສາດ ໃຫ້ພາວະນາ ໗ ເທື່ອ ມັນສະດຸ້ງຢ້ານກົວ ມະຫັບມະຫາຍໄປ. ຖ້າຖືກຜີໃສ່ຮຸ່ນໃສ່ຮອຍ ໃຫ້ໃຊ້ຄາຖານີ້ເຮັດນ້ຳມົນແກ້ ຫຼືຈະໃຊ້ແກ້ຖອນຮູບ ຖອນວິຊາອາຄົມທີ່ຄົນເຮັດຄົນລອງມາກໍໄດ້. ພາວະນາທຸກວັນ ຈະມີປາຣະມີແກ່ກ້າ ດີແລ.

    ຄັດຈາກ

: ໜັງສືສູດມົນເພື່ອເສີມບຸນປາຣະມີ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພຣະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ວົງໂສພາ, ພິມເມື່ອປີ 2009.
ດາວໂຫລດ PDF||Word

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.