ຯດັມມະສັງຄິຯຍີມາຕິກາ(ກຸສະລາໃຫຍ່)

ນໂມ ຕສຯຮສ ຯຕຄວໂຕ ອຣຫໂຕ ສມຯຮມາ ສມຯຮພຸທຯຮຯດສຯຮສ
( ໓ ເທື່ອ)

ກຸສລາ ຯດມຯຮມາ  ຯດັມມ໌ອັນເປັນກຸສົລ
ອກຸສລາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນອະກຸສົລ
ອພຯຮຍາກຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນອັພຍາກິຕ
ສຸຂາຍ ເວທນາຍ ສມຯຮປຍຸຕຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ສັມປະຍຸຕດ້ວຍສຸຂເວທະນາ
ທຸກຯຮຂາຍ ເວທນາຍ ສມຯຮປຍຸຕຯຮຕາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ສັມປະຍຸຕດ້ວຍທຸກຂເວທະນາ
ອທຸກຯຮຂມສຸຂາຍ ເວທນາຍ ສມຯຮປຍຸຕຯຮຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ສັມປະຍຸຕດ້ວຍອະທຸກຂະມະສຸຂເວທະນາ
ວິປາກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນວິບາກ
ວິປາກຯດມຯຮມຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນເຫຕແຫ່ງວິບາກ
ເນວວິປາກນວິປາກຯດມຯຮມຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ເປັນວິບາກ ແລະບໍ່ເປັນເຫຕ
ອຸປາທິນຯຮນຸປາທານິຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ອັນເຈຕະນາກັມມ໌ ສັມປະຍຸຕດ້ວຍຕັຯຍຫາທິຯຄຖິເຂົ້າຢຶດຄອງຯແລະເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງອຸປາທານຯ
ອນຸປາທິນຯຮນຸປາທານິຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ອັນເຈຕະນາກັມມ໌ທີ່ສັມປະຍຸຕດ້ວຍຕັຯຍຫາທິຯຄຖິ ບໍ່ເຂົ້າຢຶດຄອງ ແຕ່ເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງອຸປາທານ
ອນຸປາທິນຯຮນຸປາທານິຍາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ອັນເຈຕະນາກັມມ໌ ທີ່ສັມປະຍຸຕດ້ວຍຕັຯຯຍຫາທິິຯຄຖິບໍ່ເຂົ້າຢຶດຄອງ ແຕ່ເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງອຸປາທານ
ອນຸປທິນຯຮນານຸປາທານິຍາ ຯດມຯຮມາ          ຯດັມມ໌ອັນເຈຕະນາກັມມ໌ທີ່ສັມປະຍຸຕ ດ້ວຍຕັຯຍຫາ
ທິຯຄຖິບໍ່ເຂົ້າຢຶດຄອງ ແລະບໍ່ເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງອຸປາທານ
ສງຯຮກິລິຯຄຯຮຖສງຯຮກິເລສິກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເສົ້າໝອງ ແລະເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງສັງກິເລສ
ອສງຯຮກິລິຯຄຯຮຖສງຯຮກິເລສິກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ເສົ້າໝອງ ແຕ່ເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງສັງກິເລສ
ອສງຯຮກິລິຯຄຯຮຖສງຯຮກິເລສິກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ເສົ້າໝອງ ແລະບໍ່ເປັນອາຣົມຯຍ໌ຂອງສັງກິເລສ
ສວິຕກຯຮກສວິຈາຣາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີວິຕົກວິຈາຣ
ອວິຕກຯຮກອວິຈາຣາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ມີວິຕົກ ແຕ່ມີວິຈາຣ
ອວິຕກຯຮກາວິຈາຣາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ມີວິຕົກ ບໍ່ມີວິຈາຣ
ທສຯຮສເນນ ປຫາຕພຯຮພາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ອັນໂສດາປັຕຕິມັຄຄ໌ປະຫາຯຍ
ຯຕາວນາຍ ປຫາຕພຯຮພາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ອັນມັຄຄ໌ເບື້ອງສູງ ໓ ປະຫາຯຍ
ເນວ ທສຯຮສເນນ ນ ຯຕາວນາຍ ປຫາຕພຯຮພາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ອັນໂສດາປັຕຕິມັຄຄ໌ແລະມັຄຄ໌ເບື້ອງສູງ ໓
ທສຯຮສເນນ ປຫາຕພຯຮພເຫຕຸກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີສັມປະຍຸຕເຫຕອັນໂສດາປັຕຕິມັຄຄ໌ປະຫາຯຍ
ຯຕາວນາຍ ປຫາຕພຯຮພເຫຕຸກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີສັມປະຍຸຕເຫຕ ອັນມັຄຄ໌ເບື້ອງສູງປະຫາຯຍ
ເນວ ທສຯຮສເນນ ນ ຯຕາວນາຍ ປຫາຕພຯຮພເຫຕຸກາ ຯດມຯຮມາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ມີສັມປະຍຸຕເຫຕ ອັນໂສດາປັຕຕິມັຄຄ໌ແລະມັຄຄ໌ເບື້ອງສູງ ໓ ປະຫາຯຍ
ອາຈຍຄາມິໂນ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນເຫຕໃຫ້ຈຸຕິປະຯຄິສົນຯດິ
ອປຈຍຄາມິໂນ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນເຫຕໃຫ້ເຖິງນິພພານ
ເນວາຈຍຄາມິໂນ ນາປຈຍຄາມິໂນ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ບໍ່ເປັນເຫຕໃຫ້ຈຸຕິປະຯຄິສົນຯດິ
ເສກຯຮຂາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນຂອງ ເສກຂະບຸຄຄົລ
ອເສກຯຮຂ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນຂອງອະເສກຂະບຸຄຄົລ
ເນວເສກຯຮຂານາເສກຯຮຂາ ຯຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ບໍ່ເປັນຂອງເສກຂະບຸຄຄົລ ແລະບໍ່ເປັນຂອງອະເສກຂະບຸຄຄົລ
ຯ ປຣິຕຯຮຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນປະຣິຕຕະ
ມຫຄຯຮຄຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນມະຫັຄຄະຕະ
ອປຯຮປມາຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນອັປປະມາຯຍະ
ປຣິຕຯຮຕາຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນປະຣິຕຕະ
ມຫຄຯຮຄຕາຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ ເປັນມະຫັຄຄະຕະ
ອປຯຮປມາຯຍາຯຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນອັປປະມາຯຍະ
ຫີນາ ຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ຊາມ
ມຊຯຮຯຊິມາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນກາງໆ
ປຯຍີຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ປະຯຍີຕ
ມິຈຯຮຯມຕຯຮຕນິຍຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນມິຈຯມາສະຯຕາວະແລະໃຫ້ຜົລແນ່ນອນ
ສມຯຮມຕຯຮຕນິຍຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນສັມມາສະຯຕາວະ ແລະໃຫ້ຜົລແນ່ນອນ
ອນິຍຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ໃຫ້ຜົລບໍ່ແນ່ນອນ
ມຄຯຮຄາຣມຯຮມຯຍາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີມັຄຄ໌ເປັນອາຣົມຯຍ໌
ມຄຯຮຄາເຫຕຸກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີເຫຕຄືມັຄຄ໌
ມຄຯຮຄາຯດິປຕິໂນ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີມັຄຄ໌ເປັນອະຯດິບໍດີ
ອຸປຯຯຮປນຯຮນາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເກີດຂຯື້ນແລ້ວ
ອຸປຯຯຮປນຯຮນາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເກີດຂຯື້ນແລ້ວ
ອນຸປຯຮປນຯຮນາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ
ອຸປຯຮປາທິໂນ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ຈະເກີດຂຶ້ນ
ອຕີຕາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນອະດີດ
ອນາຄຕາ ຯຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ເປັນອະນາຄົຕ
ປຈຯຮຈຸປນຯຮນາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນປັຈຈຸບັນ
ອຕີຕາຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນອະດີຕ
ອນາຄຕາຣມຯຮມຯຍາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນອະນາຄົຕ
ປຈຯຮຈຸປນຯຮນາຣມຯຮມຯຍາ ຯຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນປັຈຈຸບັນ
ອຊຯຮຯຊຕຯຮຕາ ຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ເປັນພາຍໃນ
ພຫິທຯຮຯດາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ເປັນພາຍນອກ
ອຊຯຮຯຊຕຯຮຕພຫິທຯຮຯດາ ຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ເປັນທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ
ອຊຯຮຯຊຕຯຮຕຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນພາຍໃນ
ພຫິທຯຮຯດາຯຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນພາຍໃນ
ອຊຯຮຯຊຕຯຮຕພຫິທຯຮຯດາຣມຯຮມຯຍາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ມີອາຣົມຯຍ໌ເປັນພາຍໃນແລະເປັນພາຍນອກ
ສນິທສຯຮສນສປຯຮປຯຄິຯກາ ຯດມຯຮມາ ຯຯດັມມ໌ທີ່ເຫັນໄດ້ແລະກະທົບໄດ້
ອນິທສຯຮສສປຯຮປຯຄິຯກາ ຯຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ທີ່ເຫັນບໍ່ໄດ້ແຕ່ກະທົບໄດ້
ອນິທສຯຮສນາປຯຮປຯຄິຯຯກາ ຯດມຯຮມາ ຯດັມມ໌ທີ່ເຫັນບໍ່ໄດ້ແລະກະທົບບໍ່ໄດ້ຯ.

 

 

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.