ການອ່ານພາສາບາລີເບື້ອງຕົ້ນ

ການອ່ານອອກສຽງແລະວິທີການຂຽນພາສາບາລີດ້ວຍອັກສອນລາວ

                   ການອ່ານອອກສຽງແລະການຂຽນມີີຄວາມສຳຄັນໃນທຸກພາສາເພື່ອທຳໃຫ້ເກີດການສື່ຄວາມໝາຍກົງກັບອັຕຖະຣົສທາງພາສານັ້ນໆ ດັ່ງນັ້ນການສຶກສາພາສາບາລີໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະຕ້ອງເຝິກການອອກສຽງທັງສະຣະແລະພະຍັນຊະນະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງດ້ວຍ ເພາະທັງການອ່ານແລະຂຽນທີ່ແຕກຕ່າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນແປງໄດ້ ເຊັ່ນ ສັບວ່າ ເທວ ອ່ານວ່າ ເທ-ວະ ແປວ່າ ເທບ ແຕ່ຖ້າມີຈຳ້ຢູ່ໃຕ້ ທ ເປັນ ເທຯຮວ ຈະອ່ານວ່າ ທະ-ເວ ແປວ່າ ຈຳນວນສອງ ຈາກຕົວຢ່າງນີ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຈຳ້ (.) ພຽງອັນດຽວກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນແລະອ່ານຕ່າງກັນ

1ຯ.  ພະຍັນຊະນະທຸກຕົວໃນພາສາບາລີອັກສອນລາວ ບໍ່ມີສະຣະໃຫ້ອ່ານອອກສຽງ “ ະ ” (ອະ) ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ

ຫທຍ       ອ່ານອອກສຽງວ່າ               ຫະ-ທະ-ຍະ        ຯ(ຫົວໃຈ)

ມຸຂ          ອ່ານອອກສຽງວ່າ              ມຸ-ຂະ                (ປາກ)

ນາສິກ    ອ່ານອອກສຽງ                   ນາ-ສິ-ກະ           (ດັງ)

2. ພາສາບາລີທີ່ຂຽນດ້ວຍອັກສອນລາວມີການໃຊ້ຈ້ຳ (.) ຢູ່ໃຕ້ພະຍັນຊະນະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າພະຍັນຊະນະຕົວນັ້ນທຳໜ້າທີ່ເປັນຕົວສະກົດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ

ພຸທຯຮໂຯດ     ອ່ານອອກສຽງວ່າ                                ພຸດ-ໂທ   (ຜູ້ຮູ້)

ຫຕຯຮໂຖ     ອ່ານອອກສຽງວ່າ                                ຫັດ-ໂຖ   (ມື)

ຈນຯຮໂທ     ອ່ານອອກສຽງວ່າ                                ຈັນ-ໂທ   ຯ(ດວງຈັນ)

ວິທີອ່ານຕົວສະກົດ ຯ(ພະຍັນຊະນະສັງໂຍກ)

ຕົົວສະກົດທຳຯໜ້າທີີ່ເທົ່າກັບ ກ

ອຄຯຮຄິ = ອັກ-ຄິ ,  ພຍຄຯຮຯກ = ພະ-ຍັກ-ຄະ

ຕົົວສະກົດທຳຯໜ້າທີີ່ເທົ່າກັບ ດ

ສຈຯຮຈ = ສັດ-ຈະ ຯ, ມຈຯຮຯຯມ =  ມັດ-ສະ

ມຊຯຮຊ = ມັດ-ຊະ , ເວຊຯຮຊ  = ເວດ-ຊະ

ຯຄ

ວຯຄຯຮຯຄ = ວັດ-ຕະ , ຣຯຄຯຮຯຖ = ຣັດ-ຖະຯ

ຯຯຯສ

ເລຯສຯຮຯສຸ  = ເລດ-ດຸ , ວຸຯສຯຯຮຯບິ = ວຸດ-ທິ

ອຕຯຮຕ = ອັດ-ຕະ , ອຕຯຯຮຖ = ອັດ-ຖະ

ສທຯຮທ = ສັດ-ທະ , ລທຯຮຯດິ = ລັດ-ທິ

ອສຯຮສ = ອັດ-ສະ , ສຯິສຯຮສ  = ສິດ-ສະ

ຕົົວສະກົດທຳຯໜ້າທີີ່ເທົ່າກັບ ນ

ຯຂ

ກຯຂຯຮຯຂາ = ກັນ-ຍາ , ມຯຂຯຮຈ = ມັນ-ຈະ

ຯຍ

ວຯຯຍຯຮຯຯຍ = ວັນ-ນະ , ປຯຍຯຮຯສິຕ = ປັນ-ດິ-ຕະ

ລຯ

ສລຯຮລ = ສັນ-ລະ , ເວປຸລຯຮລ = ເວ-ປຸນ-ລະ

ຯຯຜ

ມຸຯຜຯຮຫ = ມຸນ-ລຯຣຫະ , ທຯຜຯຮຫ = ທັນ-ລຯຣຫະ

ຕົົວສະກົດທຳຯໜ້າທີີ່ເທົ່າກັບ ບ

ສິປຯຮປ = ສິບ-ປະ , ປຸປຯຮຜ = ປຸບ-ຜະ

ສພຯຮພ = ສັບ-ພະ , ປພຯຮພຕ = ປັບ-ພະ-ຕະ

ຕົົວສະກົດທຳຯໜ້າທີີ່ເທົ່າກັບ ໄ-

ເວນຍຯຮຍ = ເວ-ໄນ-ຍະ , ເທຍຯຮຍຯດມຯຮມ = ໄທ-ຍະ-ທຳມະ

 

  1. ການໃຊ້ເຄື່ອງຯໝາຍນິຄຄະຫິຕ ຯ (   ໍ ) ເພື່ອເປັນຕົວສະກົດ ຖ້າບໍ່ມີສະຣະອື່ນລວມຢູ່ດ້ວຍໃຫ້ອ່ານອອກສຯຽງວ່າ / -ັງ/ ແຕ່ຫາກມີສະຣະອື່ນຄວບໃຫ້ອ່ານອອກສຽງເໝືອນມີ / ງ / ເປັນຕົວສະກົດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ

ອຫໍ          ອ່ານອອກສຽງວ່າ                ອະ-ຫັງ (ຂ້າພະເຈົ້າ)

ຄນຯຮຕຸໍ       ອ່ານອອກສຽງວ່າ                 ຄັນ-ຕຸງ (ການໄປ)

ອກຯຮຂິໍ       ອ່ານອອກສຽງວ່າ                 ອັກ-ຂິງ (ດວງຕາ)

 

ຕົວຢ່າງການອ່ານ

ນໂມ ຕສຯຮສ ຯຕຄວໂຕ ອຣຫໂຕ ສມຯຮມາສມຯຮພຸທຯຮຯດສຯຮສ

(ອ່ານວ່າ)

ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸດທັດສະ

ປຸຯຂຯຯຮຯຂານິ ປຣໂລກສຯຮມິໍ ປຕິຯຄຯຮຯຖາ ໂຫຕິ ປາຯຍິນໍ

(ອ່ານວ່າ)

ປຸນຍານິ ປະຣະໂລກັດສຯຣມິງ ປະຕິດຖາ ໂຫຕິ ປານິນັງຯຯ.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.