ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ

ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ
ໃນໂລກນີ້ຈະມີໃຜລະທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກທີ່ເປັນສູດສໍາເລັດຕາຍໂຕ ຄວາມຮັກມັນມີຊີວິດ ຄວາມຮັກມັນບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ ໃຫ້ໃຜຍິງໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ ຄວາມຮັກມັນດິ້ນໄປເລື້ອຍໆ ສູ່ຄວາມພໍໃຈຂອງມັນ ຄົນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນມັກບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກ ອຸປະມາເໝືອນຄົນຊົກມວຍຢູ່ເທິງເວທີ ມັກແນມບໍ່ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງຄູ່ຕໍ່ສູ້ ຄູ່ຮັກກໍມັກແນມບໍ່ເຫັນຄວາມດີຄວາມຮັກຂອງຄູ່ຮັກທີ່ມີໃຫ້ກັນຄືກັນ ຫາກຈະມອບຄວາມຮັກນີ້ໃຫ້ເປັນຂອງຄູສອນເລື່ອງຮັກ ຫຼືນັກບັນຍາຍ ນັກຂຽນຄວາມຮັກ ກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກໄດ້ດີ ນັກຂຽນກໍ ບໍ່ກ້າຍອມຮັບອີກຄືກັນ ເພາະນັກບັນຍາຍ ນັກຂຽນກໍຄາດເດົາເອົາຄືກັນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຫັນສົມຄວນ ບາງທີນັກຂຽນກໍອາດບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຮັກ ບາງທີເຄີຍມີແຕ່ເລີກລ້າງກັນໄປ ບາງທີກໍາລັງແອບຮັກ ບາງທີກໍາລັງເບື່ອຮັກ ແລະບາງທີອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຍາກມີຄວາມຮັກອີກເລີຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງນັກຂຽນຈິ່ງພຽນພະຍາຍາມຂຽນເລື່ອງຄວາມຮັກອີກ ເພາະນັກຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັກ ເລີຍບັນເລງຄວາມສຶກຜ່ານປາຍປາກກາແທນ ຫາກນັກຂຽນເອົາໂຕເອງໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັກຫລາຍປາຍໃດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງແຫ່ງເກີດຄວາມສັບສົນ ພາສາພຣະເອີ້ນວ່າໂມຫະ ຄວາມຫຼົງ ຄົນເຮົາຫາກວ່າຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຼົງກໍຈະແນມຫຍັງບໍ່ເຫັນຊັດເຈນ ຂຽນຫຍັງອອກມາກໍຈະບໍ່ຊັດເຈນ ເພາະວ່າຄົນມີຄວາມຮັກຖືໄດ້ວ່າຕົກຢູ່ໃນອະຄະຕິ 4 ຢ່າງດັງນີ້
1. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮັກ
2. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມໂກດ
3. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍ້ານ
4. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຼົງ
ດັງທ່ານວ່າຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດ ແມ່ນວ່ານອນກອດກັນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ແຕ່ໃຈເຫີນຫ່າງເປັນພັນໂລ ນີ້ແລະລົດຂອງຄວາມຮັກ ຍາກຫຼາຍທີ່ຄົນຈະເຂົ້າໃຈ ເພາະຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້າທີ່ຢູ່ນິ່ງໆໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິງໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ

ໂດຍ: ກວາງປ່າ ວາທະການ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.