ເພີ່ມພະລັງສະຕິເພື່ອເອົາຊະນະໂມຫະ ຫຼືຄວາມຫຼົງ

ເພີ່ມພະລັງສະຕິເພື່ອເອົາຊະນະໂມຫະ ຫຼືຄວາມຫຼົງ

ຄວາມຫຼົງ ຫຼື ໂມຫະ(delusion) ເປັນສິ່ງທີ່ຕິດຕາມຕົວທຸກຄົນມາແຕ່ເກີດ ຕ່າງແຕ່ວ່າ ໃຜຈະມີຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍ. ລັກສະນະຂອງຄວາມຫຼົງ ເປັນທຳມະຊາດຂອງຈິດໃຈທີ່ມືດມົນອົນທະການ, ບໍ່ເຫັນທຸກຢ່າງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຈິດໃຈທີ່ລະເມີເລື່ອນລອຍ ໄຮ້ຈຸດໝາຍ, ເຊື່ອໃຈຄົນງ່າຍ, ເຊື່ອພາບລວງຕາ, ປ່ອຍຈິດໃຈໃຫ້ຖະຫຼຳເລິກລົງໃນວັງວົນແຫ່ງອຳນາດຂອງຮູບ, ສຽງ, ກິ່ນ, ຣົສ, ແລະສຳຜັດຂອງໂລກທີ່ເປັນເຫຍື່ອລໍ້ຂອງກິເລສ ແລະປ່ອຍວັນເວລາໃຫ້ຜ່ານໄປໄຮ້ຈຸດໝາຍ, ຫຼົງໄຫຼໃນຄວາມງົດງາມທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດແຫ່ງກາມະຣາຄະ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ມັກເປັນຄົນເຊີ້ຊ້າ ບໍ່ຫ້າວຫັນ… ຍ້ອນໂມຫະນີ້ເອງ ເຮັດໃຫ້ສັບພະສັດທັງຫຼາຍ ວຽນວາຍຕາຍເກີດໃນວັດຕະສົງສາຣ ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບສິ້ນ. ຖ້າບຸກຄົນໃດຮູ້ສຶກໂຕວ່າ ຕົນເອງມີລັກສະນະແບບນີ້ ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ໂລດວ່າ ຕົນເອງກຳລັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງໂມຫະຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ.

ເມື່ອພິຈາຣະນາເຫັນສະພາວະຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຕົນ ວ່າກຳລັງເປັນຄົນຢ່າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຈົ່ງພາກັນປັບປຸງຕົນເອງ, ປ່ຽນແປງຕົນເອງໃຫ້ມີສະຕິຫຼາຍຂຯຶ້ນ. ສະຕິເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະນຳມາແກ້ສະພາວະຈິດທີ່ຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດແຫ່ງໂມຫະໄດ້. ສະຕິ ໝາຍເຖິງສະພາວະຈິດທີ່ຮັບຮູ້ອາລົມປັດຈຸບັນວ່າຯ ເຮົາກຳລັງຄິດ, ກຳລັງເວົ້າ, ກຳລັງເຫັນ, ກຳລັງໄດ້ຍິນ, ກຳລັງໄດ້ກິ່ນ, ກຳລັງໄດ້ຊີມຣົສ ຫຼືຮັບຮູ້ສະພາວະຄູ້, ຢຽດ, ເຄື່ອນໄຫວ ທາງກາຍແລະໃຈຂອງຕົນ.  ແຕ່ວ່າ ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີສະຕິຢູ່ທຸກເມື່ອໄດ້ ບຸກຄົນນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກສະຕິໃຫ້ຮັບຮູ້ເທົ່າທັນການກະທຳຂອງຕົນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ນັ້ນຄື ການຈະເລີນພາວະນາ.

ການປຸກສະຕິເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເທົ່າທັນອຳນາດຂອງໂມຫະນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢູ່ເປັນປົກກະຕິ ຫຼືປະຈຳສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍຜ່ານການນັ່ງສະມາທິ, ເດີນຈົງກົມ, ແລະການມີສະຕິກຳໜົດທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ທຸກໜ້າທີ່ທີ່ເຮົາເຮັດ, ທຸກຄຳທີ່ເວົ້າ, ທຸກຄວາມຄິດທີ່ກຳລັງຄົ້ນຄິດ ແລະໝັ່ນກວດສອບສະພາວະຈິດໃຈຂອງຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີສະຕິເຂັ້ມແຂງ ຖ້າບໍ່ຄ່ອຍຝຶກຝົນ ກໍຍາກທີ່ຈະຕ້ານທານອຳນາດແຫ່ງຄວາມລຸ້ມຫຼົງໃນອຳນາດຂອງໂມຫະໄດ້. ສະຕິທີ່ຈະມີກຳລັງເຂັ້ມແຂງ ບຸກຄົນນັ້ນ ຈະຕ້ອງຜ່ານການຝຶກຝົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອຳນາດຂອງສະຕິຢູ່ເໜືອໂມຫະໄດ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົກເປັນທາດຂອງໂມຫະ ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບສິ້ນ, ສະຕິເທົ່ານັ້ນ ເປັນເຄື່ອງກັ້ນສິ່ງກີດຂວາງ ແລະນຳພາສັດໂລກອອກຈາກວັງວົນແຫ່ງອຳນາດຂອງໂມຫະໄດ້.

ບຸກຄົນຜູ້ມີປົກກະຕິ ທີ່ຖືກອຳນາດແຫ່ງໂມຫະຄອບງຳຈິດ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ໝັ່ນກວດກາກະແສແຫ່ງຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງຕົນຢູ່ຢ່າງສະເໝ່ຳສະເໝີ ດ້ວຍການຈະເລີນພາວະນາຢູ່ເປັນປະຈຳ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກອຳນາດຂອງໂມຫະໄດ້, ເວລາມີໂມຫະຄອບງຳຈິດຫຼາຍໆ ໃຫ້ໃຊ້ສະຕິກວດສອບເບິ່ງເຖິງໂທດໄພຂອງມັນ ແລ້ວຄ່ອຍປະຄັບປະຄອງອຳນາດຂອງສະຕິ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝົນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຢູ່ສະເໝີ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສະຕິອ່ອນແອ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປັນຍາ ນຳໄປສູ່ການພິຈາຣະນາຊີວິດຂອງຕົນເອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງໂມຫະ.

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.