ການລາອອກຈາກຄວາມທຸກຂ໌

ຄວາມທຸກຂ໌ ມີສອງປະເພດຄື: ທຸກຂ໌ທາງກາຍ ແລະທຸກຂ໌ທາງໃຈ. ຄວາມທຸກຂ໌ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງກາຍ ໄດ້ແກ່ ຄວາມເຈັບໄຂ້ ຫຼືການເປັນພະຍາໂຣຄາຕ່າງໆ ທີ່ມາຄຸກຄາມຮ່າງກາຍ. ສ່ວນຄວາມທຸກຂ໌ທາງໃຈ ກໍມີສ່ວນເກີດມາຈາກ ຄວາມຜິດຫວັງ, ຄວາມບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈໃນສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ. ຄວາມທຸກຂ໌ ຄື ສະພາວະທີ່ທົນໄດ້ຍາກ, ຫ້າມໄດ້ຍາກ, ລຳບາກໃຈ ແຕ່ວ່າ ຄວາມທຸກຂ໌ ສາມາດທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້.

ທຸກຄົນທີ່ເກີດມາ ຍ່ອມຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກຂ໌ ບໍ່ເວລາໃດກໍເວລາໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມທຸກຂ໌ແບບໃດ. ພຣະພຸທຯດະສາສນາ ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກເຫດແຫ່ງທຸກຂ໌ ແລະສອນວິທີທາງດັບທຸກຂ໌ເອົາໄວ້. ເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກຂ໌ ໃຫ້ພິຈາຣະນາຫາສາເຫດແຫ່ງທຸກຂ໌ນັ້ນ ແລ້ວພະຍາຍາຍາມດັບທຸກຂ໌ໃຫ້ໄດ້ ຫລື ຖ້າດັບບໍ່ໄດ້ ກໍໃຫ້ພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ເປັນເຫດແຫ່ງທຸກຂ໌. ການຮູ້ເຫດແຫ່ງທຸກຂ໌ ສຳລັບຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ບາງຄັ້ງກໍພໍຮູ້ເຫດຢູ່ດອກ ແຕ່ໃຈຂອງປຸຖຸຊົນ ກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍທີ່ຈະດັບໄດ້, ຮູ້ໄດ້ ແຕ່ດັບບໍ່ໄດ້ ກໍຈະຍັງທຸກຂ໌ຄືເກົ່າ ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີຫາຢາແກ້ທຸກຂ໌ມາບັນເທົາໃຫ້ໄດ້.

ຢາແກ້ທຸກຂ໌ທີ່ສຳຄັນຂະໜານເອກໃນພຸທຯດະສາສນາ ແມ່ນການພິຈາຣະນາຫຼັກການແຫ່ງຄວາມເປັນໄຕຣລັກ ຄື: ອະນິຈຈັງ, ທຸກຂັງ, ອະນັຕຕາ. ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນອະນິຈຈັງ ທີ່ເປັນຄວາມບໍ່ທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ທຸກຢ່າງຍ່ອມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ມີສິ່ງໃດຄົງທົນຖາວອນຫລືຢູ່ນຳເຮົາຕະຫຼອດການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງຂອງ ຮົ້ວສວນ ເຮືອນຊານ ຫຼືມິດຕະພາບຄວາມຜູກພັນທີ່ຫວານຊື່ນພຽງໃດກໍຕາມ ບໍ່ມື້ໃດກໍມື້ໜຶ່ງ ຈະມີການປ່ຽນແປງໄປ ຈາກໄປໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຫັກຫ້າມໄດ້; ສ່ວນເລື່ອງຄວາມທຸກຂ໌ ທີ່ເປັນຂໍ້ທີສອງ ກໍໄດ້ແກ່ ທຸກຂັງ(ທຸກຂ໌) ຄວາມລຳບາກກາຍແລະໃຈ ທີ່ຍາກຈະທົນໄດ້ ແຕ່ພຣະພຸທຯດະອົງຄ໌ກໍສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈມັນ ແລ້ວຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ ແລ້ວທຸກຢ່າງກໍຈະຜ່ານໄປ; ອະນັຕຕາ ເປັນຂໍ້ສຸດທ້າຍ ໝາຍເຖິງ ຄວາມບໍ່ມີຕົວຕົນ. ວິທີແກ້ທຸກຂ໌ທີ່ດີສຸດນັ້ນ ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ສັບພະສິ່ງ ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນຂອງເຮົາ ບໍ່ຄວນຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເອງ ກໍບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ ເພາະວ່າ ມື້ໃດກໍມື້ໜຶ່ງ ກໍຈະເສື່ອມສະຫຼາຍໄປຕາມການເວລາ.

ເມື່ອພິຈາຣະນາເຫັນກົດເກນຂອງຄວາມເປັນໄຕຣລັກສາມຂໍ້ນີ້ແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສຶກສາ ໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃນສັຈຈະທັມຂອງຊີວິດ. ເມື່ອຮູ້ແລ້ວ ກໍນ້ອມມາພິຈາຣະນາ ແລະເຮັດໃຈໃຫ້ວ່າງເປົ່າ ຈາກການຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ບໍ່ຄວາມຈະຢຶດຕິດໃນຊີວິດເກີນໄປ ເພາະນັ້ນຄືທີ່ມາແຫ່ງຄວາມທຸກຂ໌. ຖ້າທ່ານໃດເຮັດໄດ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານ ສາມາດເປັນອິດສະຣະຈາກຄວາມທຸກຂ໌ໄດ້ ແລະທ່ານກໍສາມາດລາອອກຈາກຄວາມທຸກໄດ້ແນ່ນອນ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.