ອັກຂະຣະໃນພາສາປາລີ

ເນື່ອງຈາກວ່າພາສາປາຯຜີ ເປັນພາສາທີ່ບໍ່ມີຕົວອັກສອນ. ໃນບັນດາປະເທດທີ່ສຶກສາພາສາປາຯຜີ, ຕົວອັກສອນຂອງປະເທດນັ້ນໆກໍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຂຽນພາສາປາຯຜີເຊັ່ນ: ຖ້າໃນອິນເດຍກໍໃຊ້ອັກສອນເທວະນາຄີ (devanagri), ໃນສີລັງກາກໍໃຊ້ອັກສອນສິງຫົນ, ໃນພະມ້າກໍໃຊ້ອັກສອນພະມ້າ, ໃນໄທກໍໃຊ້ອັກສອນໄທຍ໌, ໃນກຳປູເຈຍກໍໃຊ້ອັກສອນຂອມ, ໃນລາວກໍໃຊ້ອັກສອນລາວ. ສະມາຄົມປາລີປະກອນ The Pāḷi Text Society ທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ອັກສອນໂຣມັນແລະດຽວນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນເວທີສາກົນແລ້ວ. ແຕ່ສຳລັບອັກຂະຣະລາວເຮົາທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການຮຽນພາສາປາຯຜີ ແມ່ນໄດ້ຖອດແບບມາຈາກອັກສອນຯດັມມ໌, ອັກສອນພະມ້າ  ແລະລ້ານນາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຄົບຖ້ວນກັບສຽງແລະສັບໃນພາສາປາຯຜີ.

ອັກສອນພາສາປາຯຜີປະກອບມີ 41 ອັກສອນຄື: ສະລະ 8 ຕົວ ແລະພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ.

.ສະຣະມີ 8 ຕົວ

ອັກສອນລາວ  ອະ, ອາ, ອິ, ອີ, ອຸ, ອູ, ເອ,ໂອ
ອັກສອນໂຣມັນ  a,    ā,     i,   ī,   u,  ū,  e,  o

. ພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ ແບ່ງອອກເປັນພະຍັນຊະນະວັກຄ໌ມີ 5 ວັກຄ໌ລວມ 25 ຕົວ ແລະ ອະວັກຄ໌ຫຼືເສດວັກຄ໌ມີ 7 ຕົວດັ່ງນີ້:

ຖານສຽງອັກຂະຣະ ອັກສອນລາວ ອັກສອນໂຣມັນ
ເກີດທີ່ຄໍ ກ,  ຂ,  ຄ, ຯກ, ງ -ເອີ້ນວ່າ: ກະ ວັຄຄ໌ k,  kh,  g,  gh,  ṅ
ເກີດທີ່ເພດານ ຈ, ຯມ, ຊ, ຯຯຯຯຊ,  ຯຂ  -ເອີ້ນວ່າ: ຈະ ວັຄຄ໌ c,  ch,  j,  jh,  ñ
ເກີດທີ່ຟັນແຂ້ວ ຯຄ, ໗, ຯສ, ຯບ, ຐ -ເອີ້ນວ່າ:  ຯຄະ ວັຄຄ໌ ṭ,   ṭh,  ḍ,  ḍh,  ṇ
ເກີດທີ່ແຂ້ວ ຕ, ຖ, ທ, ຘ, ນ   – ເອີ້ນວ່າ: ຕະ ວັຄຄ໌ t,  th,  d,  dh,  n
ເກີດທີ່ຮີມສົບ ປ, ຜ, ພ, ຠ, ມ   – ເອີ້ນວ່າ: ປະ ວັຄຄ໌ p,  ph,  b,  bh,  m
ອະວັຄຄ໌ ຢ, ຣ, ລ, ວ, ສ, ຫ, ຬ, ອັມ- ບໍ່ມີວັຄຄ໌ y, r, l, v, s, h, ḷ, ṃ

 

ນອກນີ້ຂໍຊີ້ແຈງຖານທີ່ເກີດຂອງສຽງອັກຂະຣະທີ່ເປັນສະຣະ ເຊັ່ນ: ອຸ ແລະ ອູ ເກີດຈາກຮີມສົບ (labials), ເອ ເກີດທີ່ ຄໍແລະແພດານ (guttural and palatal), ໂອ ເກີດທີ່ ຄໍ ແລະຮິມສົບ(guttural and labial), ວະ ເກີດທີ່ຮິມສົບແລະແຂ້ວ(dental and labial), ອັມ ຫຼື ອັງ ເປັນສຽງໃນຮູດັງ.  ສ່ວນພະຍັນຊະນະທ້າຍວັກຄ໌ຄື: ງ, ຯຂ, ຯບ, ນ, ມ ນອກຈາກຈະເກີດຈາກຖານຂອງຕົນແລ້ວຍັງເກີດທີ່ດັງອີກດ້ວຍ(formed from its own place and nasal).  ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເມື່ອເຫັນພະຍັນຊະນະຢູ່ດ່ຽວໆ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີສະຣະ ອະຢູ່ນຳ ເຊັ່ນ: ກ ໃຫ້ອ່ານອອກສຽງ ກະ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.