ເນື່ອງຈາກວ່າພາສາປາຯຜີ ເປັນພາສາທີ່ບໍ່ມີຕົວອັກສອນ. ໃນບັນດາປະເທດທີ່ສຶກສາພາສາປາຯຜີ, ຕົວອັກສອນຂອງປະເທດນັ້ນໆກໍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຂຽນພາສາປາຯຜີເຊັ່ນ: ຖ້າໃນອິນເດຍກໍໃຊ້ອັກສອນເທວະນາຄີ (devanagri), ໃນສີລັງກາກໍໃຊ້ອັກສອນສິງຫົນ, ໃນພະມ້າກໍໃຊ້ອັກສອນພະມ້າ, ໃນໄທກໍໃຊ້ອັກສອນໄທຍ໌, ໃນກຳປູເຈຍກໍໃຊ້ອັກສອນຂອມ, ໃນລາວກໍໃຊ້ອັກສອນລາວ. ສະມາຄົມປາລີປະກອນ The Pāḷi Text Society ທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ອັກສອນໂຣມັນແລະດຽວນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນເວທີສາກົນແລ້ວ. ແຕ່ສຳລັບອັກຂະຣະລາວເຮົາທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການຮຽນພາສາປາຯຜີ ແມ່ນໄດ້ຖອດແບບມາຈາກອັກສອນຯດັມມ໌, ອັກສອນພະມ້າ  ແລະລ້ານນາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຄົບຖ້ວນກັບສຽງແລະສັບໃນພາສາປາຯຜີ.

ອັກສອນພາສາປາຯຜີປະກອບມີ 41 ອັກສອນຄື: ສະລະ 8 ຕົວ ແລະພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ.

.ສະຣະມີ 8 ຕົວ

ອັກສອນລາວ  ອະ, ອາ, ອິ, ອີ, ອຸ, ອູ, ເອ,ໂອ
ອັກສອນໂຣມັນ  a,    ā,     i,   ī,   u,  ū,  e,  o

. ພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ ແບ່ງອອກເປັນພະຍັນຊະນະວັກຄ໌ມີ 5 ວັກຄ໌ລວມ 25 ຕົວ ແລະ ອະວັກຄ໌ຫຼືເສດວັກຄ໌ມີ 7 ຕົວດັ່ງນີ້:

ຖານສຽງອັກຂະຣະ ອັກສອນລາວ ອັກສອນໂຣມັນ
ເກີດທີ່ຄໍ ກ,  ຂ,  ຄ, ຯກ, ງ -ເອີ້ນວ່າ: ກະ ວັຄຄ໌ k,  kh,  g,  gh,  ṅ
ເກີດທີ່ເພດານ ຈ, ຯມ, ຊ, ຯຯຯຯຊ,  ຯຂ  -ເອີ້ນວ່າ: ຈະ ວັຄຄ໌ c,  ch,  j,  jh,  ñ
ເກີດທີ່ຟັນແຂ້ວ ຯຄ, ໗, ຯສ, ຯບ, ຐ -ເອີ້ນວ່າ:  ຯຄະ ວັຄຄ໌ ṭ,   ṭh,  ḍ,  ḍh,  ṇ
ເກີດທີ່ແຂ້ວ ຕ, ຖ, ທ, ຘ, ນ   – ເອີ້ນວ່າ: ຕະ ວັຄຄ໌ t,  th,  d,  dh,  n
ເກີດທີ່ຮີມສົບ ປ, ຜ, ພ, ຠ, ມ   – ເອີ້ນວ່າ: ປະ ວັຄຄ໌ p,  ph,  b,  bh,  m
ອະວັຄຄ໌ ຢ, ຣ, ລ, ວ, ສ, ຫ, ຬ, ອັມ- ບໍ່ມີວັຄຄ໌ y, r, l, v, s, h, ḷ, ṃ

 

ນອກນີ້ຂໍຊີ້ແຈງຖານທີ່ເກີດຂອງສຽງອັກຂະຣະທີ່ເປັນສະຣະ ເຊັ່ນ: ອຸ ແລະ ອູ ເກີດຈາກຮີມສົບ (labials), ເອ ເກີດທີ່ ຄໍແລະແພດານ (guttural and palatal), ໂອ ເກີດທີ່ ຄໍ ແລະຮິມສົບ(guttural and labial), ວະ ເກີດທີ່ຮິມສົບແລະແຂ້ວ(dental and labial), ອັມ ຫຼື ອັງ ເປັນສຽງໃນຮູດັງ.  ສ່ວນພະຍັນຊະນະທ້າຍວັກຄ໌ຄື: ງ, ຯຂ, ຯບ, ນ, ມ ນອກຈາກຈະເກີດຈາກຖານຂອງຕົນແລ້ວຍັງເກີດທີ່ດັງອີກດ້ວຍ(formed from its own place and nasal).  ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເມື່ອເຫັນພະຍັນຊະນະຢູ່ດ່ຽວໆ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີສະຣະ ອະຢູ່ນຳ ເຊັ່ນ: ກ ໃຫ້ອ່ານອອກສຽງ ກະ.

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.