ອະວິຊຊາສູຕ: ວ່າດ້ວຍອະວິຊຊາ

ອະວິຊຊາສູຕ: ວ່າດ້ວຍອະວິຊຊາ

ພຣະຜູ້ມີພຣະຯຕາຄເຈົ້າຕັດວ່າ ຯຕິກຂຸທັງຫຼາຍ ເງື່ອນຕົ້ນແຫ່ງອະວິຊຊາຍ່ອມບໍ່ປາກົດ ໃນກາລກ່ອນນີ້  ອະວິຊຊາບໍ່ມີ ພາຍຫຼັງຈິ່ງມີ. ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈິ່ງກ່າວຄຳນີ້ຢ່າງນີ້ ກໍເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ອະວິຊຊາທີ່ມີຂໍ້ນີ້ເປັນປັຈຈັຍ ຈິ່ງປາກົດ.

ແມ້ອະວິຊຊາ ເຮົາກໍກ່າວວ່າມີອາຫາຣ[1]ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ ອັນໃດນໍເປັນອາຫາຣຂອງອະວິຊຊາ ຄວນຕອບວ່າ “ນິວຣຯຍ໌ ໕”.

ແມ້ນິວຣຯຍ໌ ໕ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍ ເປັນອາຫາຣຂອງນິວຣຯຍ໌ ຄວນຕອບວ່າ “ທຸຈະຣິຕ ໓”.

ແມ້ທຸຈະຣິຕ ໓ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍ ເປັນອາຫາຣຂອງທຸຈະຣິຕ ໓ ຄວນຕອບວ່າ “ຄວາມບໍ່ສຳລວມອິນທຣີຍ໌”.

ແມ້ຄວາມບໍ່ສຳລວມອິນທຣີຍ໌ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍ ເປັນອາຫາຣຂອງຄວາມບໍ່ສຳລວມອິນທຣີຍ໌ ຄວນຕອບວ່າ “ຄວາມບໍ່ມີສະຕິສັມປະຊັຯຂຯຂະ”.

ແມ້ຄວາມບໍ່ມີສະຕິສັມປະຊັຯຂຯຂະ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍ ເປັນອາຫາຣຂອງ ສະຕິສັມປະຊັຯຂຯຂະ ຄວນຕອບວ່າ “ກາຣມະນະສິກາຣໂດຍບໍ່ເລິກເຊິ່ງ”.

ແມ້ກາຣມະນະສິກາຣໂດຍບໍ່ເລິກເຊິ່ງ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍ ເປັນອາຫາຣຂອງກາຣມະນະສິກາຣບໍ່ເລິກເຊິ່ງ ຄວນຕອບວ່າ “ຄວາມບໍ່ມີສັທຯດາ”.

ແມ້ຄວາມບໍ່ມີສັທຯຯດາ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍ ເປັນອາຫາຣຂອງຄວາມບໍ່ມີສັທຯຯດາ ຄວນຕອບວ່າ “ກາຣບໍ່ຟັງພຣະສັທຯດັມມ໌”.

ແມ້ກາຣບໍ່ຟັງພຣະສັທຯດັມມ໌ ເຮົາກໍກ່າວວ່າ ມີອາຫາຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ, ອັນໃດນໍເປັນອາຫາຣຂອງ “ກາຣບໍ່ຄົບສັຕຕ໌ບຸຣຸສ”.

ກາຣບໍ່ຄົບສັຕບຸຣຸສທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກາຣບໍ່ຟັງສັທຯດັມມ໌ບໍຣິບູຣຯຍ໌
ກາຣບໍ່ຟັງສັທຯດັມມ໌ທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສັທຯດາບໍຣິບູຣຯຍ໌
ກາຣບໍ່ມີສັທຯດາບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກາຣມະນະສິກາຣບໍ່ເລິກເຊິ່ງບໍຣິບູຣຯຍ໌
ກາຣມະນະສິກາຣໂດຍບໍ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ມີສະຕິສັມປະຊັຯຂຯຂະບໍຣິບູຣຯຍ໌
ຄວາມບໍ່ມີສະຕິສັມປະຊັຯຂຯຂະບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສຳລວມອິນທຣີຍ໌ບໍຣິບູຣຯຍ໌
ຄວາມບໍ່ສຳລວມອິນທຣີຍ໌ທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ ທຸຈະຣິຕ ໓ ບໍຣິບູຣຯຍ໌
ທຸຈະຣິຕ ໓ ທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ນິວຣຯຍ໌ ໓ ບໍຣິບູຣຯຍ໌
ນິວຣຯຍ໌ ໕ ທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ອະວິຊຊາບໍຣິບູຣຯຍ໌
ອະວິຊຊານີ້ ມີອາຫາຣຢ່າງນີ້ ແລະບໍຣິບູຣຯຍ໌ຢ່າງນີ້ແລ.

ຯຕິກຂຸທັງຫຼາຍຯ ກາຣບໍ່ຄົບສັຕບຸຣຸສ ທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກາຣບໍ່ໄດ້ຟັງສັທຯດັມມ໌ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຯຒລຒ ນິວຣຯຍ໌ ໕ ທີ່ບໍຣິບູຣຯຍ໌ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ອະວິຊຊາບໍຣິບູຣຯຍ໌ ອະວິຊຊານີ້ ມີອາຫາຣຢ່າງນີ້ ແລະບໍຣູບູຣຯຍ໌ຢ່າງນີ້ ປຽບເໝືອນເມື່ອຝົນເມັດໃຫຍ່ ຕົກລົງບົນຍອດເຂົາ ເມື່ອຝົນຕົກລົງໜັກຯຯຯໆ ນ້ຳນັ້ນໄຫລໄປຕາມທີ່ລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ຮ່ອມພູ, ລຳທາຣ, ແລະຫ້ວຍເຕັມປ່ຽມແລ້ວເຮັດໃຫ້ໜອງເຕັມ, ໜອງເຕັມແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ບຶງເຕັມ, ບຶງເຕັມແລ້ວເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳນ້ອຍເຕັມ, ແມ່ນ້ຳນ້ອຍເຕັມແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ເຕັມ, ແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ເຕັມແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມະຫາສະມຸທຣສາຄຣນີ້ມີອາຫາຣຢ່າງນີ້ ແລະເຕັມປ່ຽມຢ່າງນີ້.
                                                    ທີ່ມາ : ອງຯຮ.ທສກນິບາຕ, ພຣະໄຕຣປິຯຄົກ ມຈຣ, ເຫຼັ້ມທີ ໒໔,​ໜ້າທີ ໑໓໔-໑໓໕

_____________________________________

[1] ອາຫາຣ ໃນທີ່ນີ້ ໝາຍເຖິງປັຈຈັຍ ຫຼືເຫຕ ອງຯຮ.ທສກ.ອ. ໓/໖໑- ໖໒ /໓໕໒

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.