ອັກສອນບາລີ

ອັກຂະຣະ ພາສາບາລີ ມີ 41 ຕົວ ແບ່ງເປັນພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ ສະຣະ 8 ຕົວ

ຯກ
ໄກ່ ໄຂ່ ຄວາຍ ສັງຄະ ງູ
ຯຯມ ຯຯຊ ຯຂ
ຈອກ ເສດຕະສັດ ຊ້າງ ອຸປັດຊາ ສັບພັນຍູ
ຯຄ ຯຖ ຯສ ຯບ ຯຍ
ກຸຕິ ຖານ ບັນດິດ ວຸດທິ ເນນ
ຯດ
ຕາ ຖົງ ທຸງ ທັມ ນົກ
ຯຕ
ປາ ຜຶ້ງ ພູ ພະຄະວາ ມ້າ
ຯຜ -ໍ  (ອັງ)
ຍຸງ ຣົຖ (ລົດ) ລິງ ວີ ເສືອ ຫ່ານ ບາລີ ນິຄຄະຫິຕ

ສະຣະ

ອະ ອາ ອິ ອີ ອຸ ອູ ເອ ໂອ

ສະແດງອັກສອນສີແດງ  ທີ່ບໍ່ມີໃນພາສາລາວປົກກະຕິ

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.