ບົດສູຕໄຊຍ໌ນ້ອຍ ພ້ອມຄຳແປລາວ

ຈຸລຊຍປກຣຯຍໍ

¤ ນໂມ ເມ ພຸທຯຮຯດເຕຊສຯຮສ                 ຣຕນຕຯຮຕຯຣຍຯດມຯຮມິກາ
ເຕຊປສິທຯຮຯດິປສີເທວາ                        ນາຣາຍປຣເມສຯຣວຣາ
ສິທຯຮຯດິພຯຣຣຫຯຣມາ  ຈ  ອິນຯຮທາ ຈ           ຈຕຸໂລກາຯຕິຣກຯຮຂາກາ
ສມຯຸທຯຮທາ  ຯຕູຕຄງຯຮຄາ  ຈ                     ຊຍສິທຯຮຯດິ  ຯຕວນຯຮຕຸ  ເຕຒຒ

¤ ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຯດຣຯຍິ  ຯດຣຯຍີ
ອຸທຯດິ  ອຸທຯດີ ນທິ  ນທີ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຄຄຯຮຄນຄລຯຮນິສີ([1])
ນິລີສີເສລສຸເມຣຸຣາຊພນຣາຊີ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຄມຯຮຯຕີຣໂສພຯຮຯຕີ
ນາເຄນຯຮທນາຄີ  ປີສາຈຯຕູຕກາຯຜີ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ທຸນຯຮນິມິຕຯຮຕໂຣຄີ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ສິງຯຮຄີສຸທຯຮຯດາ  ຯການມຸຂຊາ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຣຸຯຍຯຮຯຍມຸຂຯຫາສຯຮຕຯຣຣາ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຈມຯຮປາທິນາຄກກຸຣກຯຍຯຮຖກໍ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຄຊຄຯຍຕຸຣງຯຮຄມກຣຯຕຸຊງຯຮຄສີຫພຯຣຍຄຯຮຯກທີປາ
ເຊຍຯຮຍ ເຊຍຯຮຍ  ຣຸຯຍຯຮຯຍມຸຂຍາຕຯຣຣາ
ຊິຕຊິຕເສນາຣິປູ ປຸນ  ສຸທຯຮຯດິຣຕີ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ສຸຂສຸຂຊີວີ
ເຊຍຯຮຍ ເຊຍຯຮຍ ຯດຣຯຍີຕເລ  ສທາ ສຸເຊຍຯຮຍາ
ເຊຍຯຮຍ ເຊຍຯຮຍ ຯດຣຯຍີສານຯຮຕີ  ສທາ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ມງຯຮກຣາລຍາຯຕວຄຯຮເຄ
ເຊຍຯຮຍ ເຊຍຯຮຍ  ວຣຸຯຍຍກຯຮເຂ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ ຣກຯຮຂເສ  ສູຣຯຕູຊເຕຊາ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ພຯຣຣຫຯຣເມນຯຮທຄຯຍາ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ຣາຊາຯດິຣາຊຯຮຊຍໍ
ເຊຍຯຮຍ  ເຊຍຯຮຍ  ປຖວິສພຯຮພໍ
ເຊຍຯຮຍ ເຊຍຯຮຍ  ອຣຫນຯຮຕໍ  ປຈຯຮເຈກພຸທຯຮຯດສາວໍ
ເຊຍຯຮຍ ເຊຍຯຮຍ  ມເຫສຸຣງຯຮຄຫໂຣຫຣິນຯຮທເທວາ
ເຊຍຯຮຍ ພຯຣຣຫຯຣມາສຸຣກຯຮໂຂ ຒຒ

¤ ເຊຍຯຮຍນາໂຄ  ວິຣຸຯຜຯຮຯຣຫໂກ                                ວິຣູປກຯຮໂຂ  ຈ ຈນຯຮທິມາ
ຣວິ ອິນຯຮໂທ  ເວນເຕຍຯຮໂຍ    ຈ                             ກຸເວໂຣ  ວຣຸໂຯຍປິຈ
ອຄຯຮຄີ ວາໂຍ  ຈ ປຊຸຯຍຯຣໂຫ                                    ກຸມາໂຣ ຯດຕຣຯຄຯຮຖໂກ
ອຯຄຯຮຖາຣສ  ມຫາເທວາ                                      ສິທຯຮຯດຯິຕາປສອາທໂຍ
ວິສິໂນ ສາວກາ  ສພຯຮເພ                                      ເຊຍຯຮຍ ຣາໂມ  ຯຕວນຯຮຕຸ ເຕຒຒ
ເຊຍຯຮຍຯດມຯຮໂມ ຈ  ສງຯຮໂຯກ  ຈ                                 ທສປາໂລ   ຈ  ເຊຍຯຮຍໂກ
ເອເຕນ  ຊຍເຕເຊນ                                             ຊຍໂສຕຯຮຖີ  ຯຕວນຯຮຕຸ  ເຕ ຒຒ

¤ ຊໂຍປິ  ພຸທຯຮຯດສຯຮສ  ສິຣິມໂຕ  ອຍໍ  ມາຣສຯຮສ  ຈ  ປາປິມໂຕ  ປຣາຊໂຍ  ອຸຄຯຮໂຯຯກເສຍຯຮຍຸໍ  ໂພຯດິມຯຍຯຮເຯສ  ປໂມທິຕາ  ຊຍໍ  ຕທາ  ພຯຣຣຫຯຣມຄຯຍາ  ມເຫສິໂນ ຯຒຒ

¤ ຊໂຍປິ  ພຸທຯຮຯດສຯຮສ  ສິຣິມໂຕ  ອຍໍ  ມາຣສຯຮສ  ຈ  ປາປິມໂຕ  ປຣາຊໂຍ  ອຸຄຯຮໂຯຯກເສຍຯຮຍຸໍ  ໂພຯດິມຯຍຯຮເຯສ  ປໂມທິຕາ  ຊຍໍ ຕທາ  ອິນຯຮທຄຯຍາ  ມເຫສິໂນຒຒ

¤ ຊໂຍປິ  ພຸທຯຮຯດສຯຮສ  ສິຣິມໂຕ  ອຍໍ  ມາຣສຯຮສ  ຈ  ປາປິມໂຕ  ປຣາຊໂຍ  ອຸຄຯຮໂຯຯກເສຍຯຮຍຸໍ  ໂພຯດິມຯຍຯຮເຯສ  ປໂມທິຕາ  ຊຍໍ ຕທາ  ເທວຄຯຍາ  ມເຫສິໂນຒຒ

¤ ຊໂຍປິ  ພຸທຯຮຯດສຯຮສ  ສິຣິມໂຕ  ອຍໍ  ມາຣສຯຮສ  ຈ  ປາປິມໂຕ  ປຣາຊໂຍ  ອຸຄຯຮໂຯຯກເສຍຯຮຍຸໍ  ໂພຯດິມຯຍຯຮເຯສ  ປໂມທິຕາ  ຊຍໍ ຕທາ  ສຸປຯຍຯຮຯຍຄຯຍາ  ມເຫສິໂນຒຒ

¤ ຊໂຍປິ  ພຸທຯຮຯດສຯຮສ  ສິຣິມໂຕ  ອຍໍ  ມາຣສຯຮສ  ຈ  ປາປິມໂຕ  ປຣາຊໂຍ  ອຸຄຯຮໂຯຯກເສຍຯຮຍຸໍ  ໂພຯດິມຯຍຯຮເຯສ  ປໂມທິຕາ  ຊຍໍ ຕທາ  ນາຄຄຯຍາ  ມເຫສິໂນຒຒ

¤ ຊໂຍປິ  ພຸທຯຮຯດສຯຮສ  ສິຣິມໂຕ  ອຍໍ  ມາຣສຯຮສ  ຈ  ປາປິມໂຕ  ປຣາຊໂຍ  ອຸຄຯຮໂຯຯກເສຍຯຮຍຸໍ  ໂພຯດິມຯຍຯຮເຯສ  ປໂມທິຕາ  ຊຍໍ ຕທາ  ສພຯຮພຄຯຍາ  ມເຫສິໂນຒຒ

¤ ຊຍນຯຮໂຕ ໂພຯດິຍາ  ມູເລ                  ສກຯຮຯຣຍານໍ  ນນຯຮທິວຯສຯຮຯບໂນ
ເອວໍ ຕວໍ  ວິຊໂຍ  ໂຫຫິ                     ຊຍສຯຮສຸ  ຊຍມງຯຮຄເລ
ອປຣາຊິຕປຯລຯຮລງຯຮເກ                            ສີເສ  ປຖວິ  ໂປກຯຮຂເຣ
ອຯຕິເສເກ  ສພຯຮພພຸທຯຮຯດານໍ                 ອຄຯຮຄປຯຮປຕຯຮໂຕ  ປໂມທຕິ ຒຒ

ສຸຂກຯຮຂຕຯຮຕໍ  ສຸມງຯຮຄລໍ                          ສຸປຯຕາຕໍ  ສຸຫຸຯຄຯຮຖິຕໍ
ສຸຂໂຯຍ  ສຸມຸຫຸຕຯຮໂຕ  ຈ                         ສຸຍິຯຄຯຮຖໍ  ພຯຣຣຫຯຣມຈາຣີສຸ
ປທກຯຮຂິຯຍໍ  ກາຍກມຯຮມໍ                         ວາຈາກມຯຮມໍ  ປທກຯຮຂິຯຍໍ
ປທກຯຮຂິຯຍໍ  ມໂນກມຯຮມໍ                         ປຯຍິຯດີ  ເຕ ປທກຯຮຂິຯຍາ
ປທກຯຮຂິຯຍານິ  ກຕຯຮວານ                       ລຯຕນຯຮຕຕຯຮເຖ  ປທກຯຮຂິເຯຍ ຒຒ

ໂສ  ອຕຯຮຖລທຯຮໂຯຯຯດ  ສຸຂິໂຕ                    ວິຣຸຯຜຯຮຯຣໂຫ  ພຸທຯຮຯດສາສເນ
ອໂຣໂຄ  ສຸຂິໂຕ  ໂຫຫິ                       ສຫ  ສພຯຮເພຫິ  ຯຂາຕິຯຕິ ຒຒ

¤  ສຸຯຍນຯຮຕຸ  ໂຯຕນຯຮໂຕ  ເທວາ               ອສຯຣຯຮມິໍ  ຖາເນ  ອຯດຄຕາ
ທີຯກາຍຸກາ ສທາ ໂຫນຯຮຕຸ                    ສຸຂິຕາ  ໂຫນຯຮຕຸ  ສພຯຮພທາ
ຣກຯຮຂນຯຮຕຸ  ສພຯຮພສຕຯຮຕານໍ                   ຣກຯຮຂນຯຮຕຸ  ຊິນສາສນໍ
ຍາກາຈິ ປຕຯຮຖານາ ເຕສໍ                      ສພຯຮເພ ປູເຣນຯຮຕຸ  ມໂນຣຖາ
ຍຸຕຯຮຕກາເລ  ປວສຯຮສນຯຮຕຸ                      ວສຯຮສໍ  ວສຯຮສວລາຫກາ
ໂຣຄາຈຸປທຯຮທຯຣວາ  ເຕສໍ                      ນິວາເຣນຯຮຕຸ  ຈ  ສພຯຮພທາ
ກາຍສຸຂໍ  ຈິຕຯຮຕສຸຂໍ                              ອາວຫນຯຮຕຸ  ຍຖາຣຫນຯຮຕິ ຒຒ

ຈຸລຊຍປກຣຯຍໍ  ນິຯຄຯຯຮຖິຕໍ

 

(ຊັຍນ້ອຍ)

¤ ຂ້າຂໍນອບນ້ອມຕໍ່ພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ມີເດຊ(ແລ້ວຈະຂໍເຊີນ)ຄຸຯຍແກ້ວທັງສາມປະກາຣອັນຊອບຯດັມມ໌ ແລະຣືສີ ເທພດາ ພຼະນາຣາຍ ພຼະປຣເມສວຣຜູ້ມີເດຊສຳເຣັຈ ແລະພຼະພຼົມຜູ້ມີຣິທຯດິ, ພຼະອິນທ໌, ທ້າວຈຕຸໂລກບາລແລະແມ່ນ້ຳຄົງຄາ ອັນເກີດມາແຕ່ນ້ຳສມຸທ ຂໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍສຳເຣັຈແກ່ທ່ານເຖີ້ນຯຒຒ

¤ ຂໍໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ອຍແຜ່ນດິນໃຫຽ່ ທະເລນ້ອຍທະເລໃຫຽ່ ແລະແມ່ນ້ຳນ້ອຍແມ່ນ້ຳໃຫຽ່ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານເຖີ້ນຒຒ

ຂໍພື້ນອາກາສຯຯຕູດອຍແລະເຂົາສຸເມຣຸຣາຊ ແລະຮາວປ່າອັນເປັນທີ່ອາສັຍທີ່ຢູ່ທີ່ນອນແຫ່ງສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ພຼະຍານາຄແລະນາງນາຄຜູ້ຢູ່ໃນບຶງໜອງທີ່ເລິກແລະຜີເສື້ອນ້ຳຜີເສື້ອບົກກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ນິມິຕຕ໌ອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະໂຣຄຯຕັຍ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍ ຂໍໃຫ້ນໍແລະເຂົາກວາງຫົດ ອັນເກີດມາແຕ່ດັງແລະປາກທີ່ບໍຣິສຸທຯດິ໌ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ຯຫາສຕຼຯຫີລປ໌ອັນກ້າແຂງ ອັນອາຈນຳເສັຽເຊິ່ງຄວາມຮ້ອງໄຫ້ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ເຄື່ອງສັງວາລປະດັບຄໍພຼະຍານາຄ ມີດອກຈຳປາເປັນຕົ້ນ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ໝູ່ຊ້າງໝູ່ມ້າໝູ່ມັງກຣ ແລະນາຄແລະຣາຊສີຫ໌ ເສືອໂຄ່ງ ເສືອເຫຯງືອງ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ສຯຕາວະອັນນຳເສັຽເຊິ່ງຄວາມຮ້ອງໃຫ້ກໍດີ ກາຣຊນະເສນາຂ້າເສິກແລ້ວແລະຍິນດີເມື່ອພາຍລຸນອີກກໍດີ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊນະໃຫ້ແກ່ທ່ານເຖີ້ນຒຒ

ກາຣລ້ຽງຊີວິຕດ້ວຍງ່າຍ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊນະແກ່ທ່ານ, ກາຣຊນະດ້ວຍດີ ໃນພື້ນພຼະຯດຣຯຍີທຸກເມື່ອ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊນະແກ່ທ່ານຒຒ

ຯຕູດອຍທີ່ຕິດຕໍ່ດ້ວຍພຼະຯດຣຯຍີທຸກເມື່ອ ກໍ່ຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊນະແກ່ທ່ານ, ທີ່ຢູ່ທີ່ອາສັຍແຫ່ງມັງກຣ ອັນມີໃນຯຕວັຄຄະພຼົມ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊນະແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍເດຊແຫ່ງວຣຸຯຍຍັກຯນ໌ ອາຣັກຯນ໌ ອີສູຣ ແລະພຼະຍານາຄ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊນະແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ໝູ່ພຼະພຼົມ ພຼະອິນທ໌ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍ ຂໍໃຫ້ກາຣຊນະຂອງພຼະຣາຊາຯດິຣາຊເຈົ້າກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຒຒ

ຂໍທ່ານຈົ່ງຊນະໝູ່ສັຕຕ໌ທັງປວງອັນຢູ່ເໜືອປຖພີ, ຂໍໃຫ້ພຼະອຣຫັນຕ໌, ພຼະປັຈເຈກເຈົ້າ ແລະສາວົກຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານຒຒ

ຂໍໃຫ້ພຼະອີສວຣເຈົ້າຜູ້ເປັນໃຫຽ່ ພຼະຍາອັງຄຫຣະ, ພຼະຍາຫຣິນທເທພເຈົ້າ ແລະພຼະຍາພຼົມສຸຣັກຂະ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍໃຫ້ແກ່ທ່ານຒຒ

¤ ຂໍໃຫ້ພຼະຍານາຄ, ພຼະຍາວິຣຸຯຍຫົກ,ພຼະຍາວິຣູປັກຂ໌, ພຼະຈັນທ໌, ພຼະອາທິຕຍ໌, ພຼະອິນທ໌, ພຼະຍາເວນໄຕຍ, ພຼະຍາກຸເວຣ ແລະພຼະຍາວຣຸຯຍະ, ໄຟ, ລົມ ປຊຸຯຍຫເທພ, ພຼະຍາກຸມາຣ, ພຼະຍາຯດຕຣັຯຄຖະ, ມຫາເທພເຈົ້າທັງ ໑໘ ພຼະອົງຄ໌(ທີ່ກ່າວມານີ້) ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍແກ່ທ່ານ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ສແວງຫາປໂຍຊນ໌ທັງຫຯງາຍມີຣືສີແລະຕາບົສເປັນຕົ້ນ ແລະສາວົກທັງປວງກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຊົມຊື່ນຍິນດີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານເຖີ້ນຒຒ ຂໍໃຫ້ພຼະຯດັມມ໌ແລະພຼະສົງຯກ໌ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍ ຂໍໃຫ້ເທພເຈົ້າຜູ້ຣັກຯນາທິສທັງ ໑໐ ກໍຈົ່ງມາເປັນຊັຍຒຒ ດ້ວຍເດຊແຫ່ງຊັຍນີ້ ຂໍຊັຍສວັສດີ ກໍຈົ່ງມີແກ່ທ່ານເຖີ້ນຒຒ

¤ ພວກພຼະພຼົມທັງຫຯງາຍຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ກໍຮ້ອງປ່າວບອກຂ່າວຄວາມຊນະຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ສແວງຫາຄຸຯຍອັນໃຫຽ່ໃນຄ່ວງໄມ້ຯຫຼີມຫາໂພຯດິ໌ ໃນຄາວນັ້ນວ່າ ຄວາມຊນະນີ້ເປັນຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ມີສິຣິ ສ່ວນຄວາມພ່າຍແພ້ເປັນຂອງພຼະຍາມາຣຜູ້ມີບາປຒຒ

¤ ພວກພຼະອິນທ໌ທັງຫຯງາຍຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ກໍຮ້ອງປ່າວບອກຂ່າວຄວາມຊນະຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ສແວງຫາຄຸຯຍໃຫຽ່ ໃນຄ່ວງໄມ້ຯຫຼີມຫາໂພຯດິ໌ໃນຄາວນັ້ນວ່າ ຄວາມຊນະນີ້ ເປັນຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ມີສິຣິ ສ່ວນຄວາມພ່າຍແພ້ເປັນຂອງພຼະຍາມາຣຜູ້ມີບາປຒຒ

¤ ພວກເທວດາທັງຫຯງາຍຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ກໍຮ້ອງປ່າວບອກຂ່າວຄວາມຊນະຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ສແວງຫາຄຸຯຍໃຫຽ່ ໃນຄ່ວງໄມ້ຯຫຯຼີມຫາໂພຯດິ໌ໃນຄາວນັ້ນວ່າ ຄວາມຊນະນີ້ ເປັນຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ມີສິຣິ ສ່ວນຄວາມພ່າຍແພ້ເປັນຂອງພຼະຍາມາຣຜູ້ມີບາປຒຒ

¤ ພວກຄຸຯດທັງຫຯງາຍຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ກໍຮ້ອງປ່າວບອກຂ່າວຄວາມຊນະຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ສແວງຫາຄຸຯຍອັນໃຫຽ່ ໃນຄ່ວງໄມ້ຯຫຼີມຫາໂພຯດິ໌ໃນຄາວນັ້ນວ່າ ຄວາມຊນະນີ້ ເປັນຂອງພຼະພຸທຯຯດເຈົ້າຜູ້ມີສິຣິ ສ່ວນຄວາມພ່າຍແພ້ເປັນຂອງພຼະຍາມາຣຜູ້ມີບາປຒຒ

¤ ພວກນາຄທັງຫຯງາຍຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ກໍຮ້ອງປ່າວບອກຂ່າວຄວາມຊນະຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າ ຜູ້ສແວງຫາຄຸຯຍອັນໃຫຽ່ ໃນຄ່ວງໄມ້ຯຫຼີມຫາໂພຯດິ໌ໃນຄາວນັ້ນວ່າ ຄວາມຊນະນີ້ ເປັນຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ມີສິຣິ ສ່ວນຄວາມພ່າຍແພ້ເປັນຂອງພຼະຍາມາຣຜູ້ມີບາປຒຒ

¤ ພວກເທພເຈົ້າທັງປວງຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ກໍຮ້ອງປ່າວບອກຂ່າວຄວາມຊນະຂອງພຼະພຸທຯດເຈົ້າ ຜູ້ສແວງຫາຄຸຯຍອັນໃຫຽ່ ໃນຄ່ວງໄມ້ຯຫຼີມຫາໂພຯດິ໌ໃນຄາວນັ້ນວ່າ ຄວາມຊນະນີ້ເປັນຂອງພຼະພຸທຯຯດເຈົ້າຜູ້ມີສິຣິ, ສ່ວນຄວາມພ່າຍແພ້ເປັນຂອງພຼະຍາມາຣຜູ້ມີບາປຒຒ

¤  ພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ໃຫ້ຄວາມຈະເຣີນຍິນດີ ແກ່ຊາວສາກຯຯຣຍະຣາຊທັງຫຯງາຍ ທຼົງຜະຈົນມາຣຢູ່ທີ່ເຄົ້າໄມ້ມຫາໂພຯດິ໌ ເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ເລີຯຫແລ້ວ ບັນເທີງຢູ່ທີ່ຣັຕນະບັລລັງກ໌ ອັນມາຣຜະຈົນບໍ່ໄດ້ ເປັນສຖານທີ່ມີຊັຍມົງຄົລດີ ເໜືອໃບບົວຄືແຜ່ນປຖພີ ທີ່ເປັນປະຯດານອັນເປັນສຖານທີ່ອຯຕິເສກ ແຫ່ງພຼະພຸທຯດເຈົ້າທັງຫຯງາຍສັນໃດ, ຂໍທ່ານຈົ່ງເປັນຜູ້ຊນະສັນນັ້ນເຖີ້ນຒຒ

¤ ເທພເຈົ້າຜູ້ຈະເຣີນທັງຫຯງາຍຝູງໃດ ຊຶ່ງມາແລ້ວ ໃນທີ່ນີ້ (ຂໍເທພເຈົ້າຝູງນັ້ນ ຈົ່ງຟັງຄຳແຫ່ງຂ້າ ຂໍເທພເຈົ້າທັງຫຯງາຍຈົ່ງເປັນຜູ້ມີອາຍຸຍືນທຸກເມື່ອ ມີຄວາມສຸຂໃນກາລະທັງປວງ, ຂໍເທພເຈົ້າທັງຫຯງາຍຈົ່ງຮັກຯນາສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍທັງປວງ ແລະຈົ່ງຮັກຯນາສາສນາຂອງພຼະຊິນຯຫຼີເຈົ້າ, ຂໍຄວາມປາຕຖນາອັນໃດອັນນຶ່ງຂອງເທພເຈົ້າຝູງນັ້ນກໍຈົ່ງບໍຣິບູຣຯຍ໌, ຂໍມໂນຣົຖທັງປວງກໍຈົ່ງເຕັມບໍຣິບູຣຯຍ໌, ຂໍເທພເຈົ້າຜູ້ແຕ່ງຝົນກໍຈົ່ງບັນດາລໃຫ້ຝົນຕົກຕ້ອງຕາມຣະດູກາລ, ຂໍໂຣຄແລະອຸບາທກໍຈົ່ງຫາຍເສັຽໃນເວລາກາລທຸກເມື່ອ (ດ້ວຍອຳນາຈຜົລບຸຯຂອັນຂ້າທັງຫຯງາຍຫາກໄດ້ທຳແລ້ວ) ແກ່ເທພເຈົ້າທັງຫຯງາຍຝູງນັ້ນ ຂໍເທພເຈົ້າທັງຫຯງາຍຈົ່ງນຳຄວາມສຸຂກາຍສຸຂໃຈມາໃຫ້ຕາມສົມຄວນເຖີ້ນຒຒ

ຈົບ ຈຸລຊະຍະປກຣຯຍ໌ ເທົ່ານີ້

[1] ແຕ່ກ່ອນເຄີຍສູຕເປັນ ນິສັຍ  ນິລັຍ  ສັຍ ແຕ່ຂ້າພເຈົ້າໄດ້ແກ້ເປັນ  ນິສີ, ນິລີ  ສີ ເພື່ອໃຫ້ສັມຜັສກັບບົທຕົ້ນ ຄື “ນທິນທີ”  ແລະບົທປາຍຄື “ພນຣາຊີ” ແລະອັນທີ່ຈິງສັພທ໌ວ່າ ນິສີ, ນິລີ, ສີ ກັບ ນິສັຍ, ນິລັຍ, ສັຍ” ກໍເປັນອັນດຽວກັນນັ້ນເອງ.

ສຳນວນແປໂດຍຯຯຯ ມະຫາສີລາ ວິຣະວົງສ໌, ປ.ທ. ໕, ນັກປຼາຊຯຂ໌ລາວ, ສີລະປິນແຫ່ງຊາດ
ຈາກໜັງສື ປະຖະມະຈຸລະປະຣິຕຕ໌

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.