ພະລະຫ້າ: ພະລັງຂັບເຄື່ອນສູ່ຄວາມສຳເລັດ

 

ພະລະຫ້າ: ພະລັງຂັບເຄື່ອນສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ພະລະຫ້າຢ່າງນີ້ ເປັນທັມທີ່ມີມາໃນໝວດຫ້າ. ຄຳວ່າ ພະລະ ແປວ່າ ພະລັງ ຫລື ກຳລັງ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຄຸນນະທັມທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນຄົງແລະຄວາມສຳເລັດໄດ້ ມີຢູ່ ໕ ປະການດັ່ງນີ້:

  1. ສັດທາ(saddhā) : Confidence ໄດ້ແກ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
  2. ວິຣິຍະ(viriya): Energy; effort ຄວາມພາກພຽນ; ຄວາມພຽນ
  3. ສະຕິ (sati): Mindfulness ຄວາມລະນຶກໄດ້
  4. ສະມາທິ(Samādhi): Concentration ຄວາມຕັ້ງຈິດໝັ້ນ
  5. ປັນຍາ (Paññā): Wisdom; understanding ຄວາມຮູ້; ຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງ

ພະລະ ໕

 

ທັມຫ້າປະການນີ້ ສາມາດເປັນພະລັງຂັບເຄື່ອນຂະບວນການເຮັດວຽກທາງກາຍແລະຈິດໃຫ້ບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍອັນສູງສຸດໄດ້. ໃນການປະຍຸກໃຊ້ເພື່ອວິຖີທາງໂລກນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານແລະເປົ້າໝາຍໃນການ ປະກອບອາຊີບທາງໂລກປະສົບ ຜົນສຳເລັດໄດ້. ການງານໃດໆ ກ່ອນຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ ຜູ້ປະກອບການ ຫລືຜູ້ດຳເນີນການງານນັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ໃນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຕົນເອງມີວ່າພ້ອມທີ່ຈະບຸກໜ້າບືນຕົວ ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນນີ້ເອງ ເອີ້ນວ່າສັດທາ. ເມື່ອມີຄວາມໝັ້ນໃຈເຕັມປ່ຽມແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງປະກອບມີໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄື ການມີຄວາມພາກພຽນໃນການເຮັດພາລະກິດນັ້ນໆ ເອີ້ນວ່າ ການມີວິຣິຍະເປັນພະລັງຂັບເຄື່ອນ; ເມື່ອມີຄວາມພາກພຽນຢູ່ນັ້ນ ແນ່ນອນ ກໍຕ້ອງເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕົວຢູ່ກັບປັດຈຸບັນໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດ ໜັກແໜ້ນໃນອຸດົມການ ຮູ້ຈຳແນກຮູ້ໂຕໄດ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ຫລືກຳລັງກະທຳຢູ່ນັ້ນຈະມີຜົນຢ່າງໃດ ເອີ້ນວ່າມີສະຕິ. ເມື່ອມີສະຕິດີແລ້ວ ກໍຈະຕ້ອງປະກອບ ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ເປັນສະມາທິ ຄືຈິດຕັ້ງໝັ້ນຈົດຈໍ່ຢູ່ໃນໜ້າວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດນັ້ນ ເອີ້ນວ່າການມີສະມາທິດີ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ປັນຍາຖືວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມວຽກງານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ໃນທັມຫ້າປະການນີ້ ທຸກຂໍ້ມີຜົນເກື້ອກູນ ແກ່ກັນແລະກັນ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ຂັບເຄື່ອນວຽກງານໃຫ້ກ້າວເດີນໄປພ້ອມກັນ ເໝືອນກົງ ລໍ້ກວຽນທີ່ປະກອບມີເພົາທີ່ຢູ່ໃນກົງດຽວກັນ ຈິ່ງຈະກິ້ງໄປ ໝູນໄປໄດ້ເພື່ອກ້າວສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ນັ້ນກໍຄືຄວາມສຳເລັດ.

ໃນທັດສະນະການປະຍຸກໃຊ້ໃນທາງທັມ ກໍເປັນອີກແບບໜຶ່ງຄື: ພະລະຫ້າຢ່າງນີ້ ສາມາດນຳພາຜູ້ປະຕິບັດທັມໃຫ້ດຳເນີນ ໄປສູ່ຈຸດໝາຍອັນສູງສຸດໄດ້ ນັ້ນກໍຄື ການບັນລຸມັກຜົນນິບພານ. ບຸກຄົນໃດ ຫລືໂຍຄີບຸກຄົນຜູ້ປະຕິບັດທັມທ່ານໃດ ຫາກມີສັດທາເປັນພື້ນຖານດີແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈບຸກຄົນນັ້ນຢາກປະຕິບັດທັມ ຄົນນັ້ນຍ່ອມປະກອບດ້ວຍຄວາມ ພາກພຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເມື່ອຄວາມພຽນເກີດຂຶ້ນ ສະຕິກໍຍ່ອມນຳໄປສູ່ການພັດທະນາ, ສະຕິແລະສະມາທິຍ່ອມຈະປະຄັບ ປະຄອງກັນໄປ ຈົນກວ່າຈະເຂົ້າສູ່ການມີປັນຍາອັນຮູ້ແຈ້ງ ນັ້ນຄືການເຂົ້າເຖິງທັມຂອງພຣະພຸດທະອົງຄ໌.

ສະນັ້ນ, ພະລະຫ້ານີ້ ຈິງເປັນທັມມະຄວນນຳມາປະພຶດປະຕິບັດ ແລະຄວນລະນຶກເຖິງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ເກີດ ກຳລັງໃຈແຫ່ງການຝຶກຝົນ. ຖ້າບຸກຄົນໃດດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນແຫ່ງທັມຫ້າປະການນີ້ແລ້ວ ກໍຈະເດີນທາງໄປສູ່ຈຸດ ໝາຍປາຍທາງທີ່ມຸ້ງຫວັງເອົາໄວ້ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.