ການແຈກກິຣິຍາອາຂະຍາຕ Conjugation of verbs

ການແຈກກິຣິຍາ
Conjugation of Verbs

ນີ້ເປັນການນຳສະເໜີບົດຮຽນພາສາປາລີກ່ຽວກັບການແຈກຄຳກິຣິຍາອາຂະຍາຕ ຫລື ທີ່ເຮົາຈັກກັນທົ່ວໄປວ່າ ຄຳກຳມະ, ໃນນີ້ພາສາປາລີກໍມີການແຈກກິລິຍາຕາມກາລ(ເວລາ)ຄ້າຍໆກັນກັບໃນພາສາອັງກິດ ຈະຕ່າງກັນກໍມີພຽງແຕ່ວ່າ ໃນພາສາປາລີມີພຽງແຕ່ 8 ຮູບແບບປະໂຫຍກທີ່ແຈກໄປຕາມກາລ ເຊິ່ງຕ່າງກັບພາສາອັງກິດທີ່ມີ 12 Tenses. ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາຮຽນຮູ້ບົດຮຽນພາກສະເໜີນີ້ເລີຍ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການຮຽນການແຈກໃນແຕ່ລະຂໍ້ໃນບົດຕໍ່ໄປ.

There are three tenses, two voices, two numbers, and three persons in the conjugation of Pali verbs. ໃນພາສາບາລີມີ ໓ ກາລ, ໒ ກາຣົກ, ໒ ພົຈ, ໓ ບຸຣຸສ.

Tense: ກາລ

1.    Vattamānakāla

ວັຕຕະມານະກາລະ

Present tense ປັດຈຸບັນນະກາລ
2.    Atītakāla
ອະຕີຕະກາລະ
Past tense ອະດີດຕະກາລ
3.    Anāgatakāla
ອະນາຄະຕະກາລະ
Future tense ອະນາຄົດຕະກາລ

 Voice: ກາຣົກ

1.     Kattukāraka Active Voice ກັຕຕຸກາຣົກ
2.     Kammakāraka Passive Voice ກັມມະກາຣົກ

Persons: ບຸຣຸສ

1.    Paṭhamapurisa 3rd Person ປະຖະມະບຸຣຸສ
2.    Majjhimapurisa 2nd Person ມັຊຊິມະບຸຣຸສ
3.    Uttamapurisa 1st Person ອຸຕຕະມະບຸຣຸສ

 

  • The first person in English is 3rd in Pali
    ບຸຣຸສທີ ໑ ໃນພາສາອັງກິດ ແມ່ນເປັນບຸຣຸສທີ ໓ ໃນພາສາປາລີ.
  • Numbers are similar to those of nouns. ພົຈ(ຈຳນວນ)ແມ່ນຄືກັນກັບຄຳນາມ.
  • There is no attempt to conjugate the continuous, Perfect, and Perfect continuous tenses in Pali, therefore, only the indefinite forms are given here. ໃນພາສາປາລີຈະບໍ່ພະຍາຍາມແຈກຮູບກຳລັງດຳເນີນ, ສົມບູນ, ສົມບູນກຳລັງດຳເນີນ. ສະນັ້ນ, ໃນທີ່ນີ້ຈິ່ງມີແຕ່ນຳສະເໜີຮູບແບບທີ່ບໍ່ເຈາະຈົງລົງ.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

ຈາກປື້ມ The New Pali Course writen by A.P.Buddhadatta Mahanayaka Thera

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 92 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.