ຝຶກຕົນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕາຍ

ຝຶກຕົນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕາຍ

 

ຄວາມຕາຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວສຳລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເຮົາຮູ້ຫລືບໍວ່າ ເມື່ອໃດມີການເກີດ ກໍຍ່ອມມີ ການຕາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. ຖ້າເກີດມາແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີປະສົບການໃດໆຢູ່ໃນໂລກ, ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຈົດຈຳ ສະໜິດສະໜົມຜູກພັນກັບພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມໂລກ ເມື່ອຕາຍໄປກໍຄົງ ບໍ່ມີຄວາມອາໄລ ອາວອນໃດໆ. ແຕ່ບັນຫາມັນຢູ່ທີ່ວ່າ ຫລາຍຄົນເກີດມາແລ້ວ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນານຫລາຍປີ, ໄດ້ມີຄວາມຊົງຈຳດີໆ ມາກມາຍໃນໂລກ, ເມື່ອເຖິງເວລາຈະຈາກໄປ ຈິ່ງຍາກທີ່ຈະຖອນຄວາມອາໄລໃນຊີວິດ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮັດ ໃຫ້ມະນຸດເປັນທຸກເພາະ ຄວາມພັດ ພາກອັນເກີດຈາກຄວາມຕາຍ.

ພຣະພຸດທະອົງຈິ່ງໄດ້ຊົງສັ່ງສອນເອົາໄວ້ວ່າ : ຄວາມຕາຍຄືໄພຢ່າງໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ມໍຣະນະໄພ ເຊິ່ງນຳມາ ແຫ່ງມໍຣະນາທຸກ. ນີ້ຄືຈຸດປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຂອງເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ທີ່ໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນ ເທວະທູດທັງ 4 ນັ້ນຄື: ຄວາມເກີດ, ຄວາມແກ່, ຄວາມເຈັບ, ແລະຄວາມຕາຍ ຈິ່ງເປັນເຫດ ໃຫ້ຕັດສິນ ພຣະໄທສະແຫວງ ຫາຫົນທາງອອກຈາກວົງຈອນທຳມະຊາດນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ກັບມາວຽນວາຍຕາຍເກີດອີກ. ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຈິ່ງຊົງອອກບວດ ເພື່ອສະແຫວງຫາທາງດັບທຸກ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ບັນລຸອະນຸດຕະຣະສັມມາສັມໂພທິຍານ ຄົ້ນພົບກົນໄກແຫ່ງການບໍ່ກັບມາເກີດອີກ ນັ້ນຄື ການຕັດສະຮູ້. ວິທີການ ສູ່ການດັບທຸກທີ່ມີເຫດມາຈາກ ການວຽນວາຍຕາຍເກີດນັ້ນ ກໍຄື: ຫລັກສີລ, ສະມາທິ ແລະປັນຍາ ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ ອະຣິຍະມັຄຄ໌ມີອົງ 8 ນັ້ນເອງ.

ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວພຸດຜູ້ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ສຶກສາທັມມະຢ່າງຖ່ອງແທ້ແລ້ວ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບຄວາມຕາຍ, ກຽມຕົວຕາຍຢູ່ທຸກວັນ, ເຮົາກໍຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບມັນ ແລະໃນເມື່ອເຖິງເວລາສຸດທ້າຍແຫ່ງຊີວິດ ເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະໄປ ຫລືເວລາທີ່ພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຈະຈາກໄປ ເຮົາກໍຈະຍອມຮັບໄດ້. ການພິຈາລະນາ ຄວາມຕາຍ ຖືວ່າເປັນຫລັກກັມມະຖານຢ່າງໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ມໍຣະນານຸດສະຕິກັມມະຖານ. ວິທີການພິຈາລະນານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເກີດດວງຕາເຫັນທັມມາແລ້ວໃນອະດີດ ເຊັ່ນ: ເລື່ອງລູກສາວຂອງຄົນຕ່ຳຫູກໃນສະ    ໄໝພຸດທະ ການ ກໍໄດ້ບັນລຸໂສດາບັນ ຍ້ອນພິຈາລະນາຄວາມຕາຍ ທີ່ພຣະພຸດທະອົງສັ່ງສອນ.

ສະນັ້ນ, ການພິຈາລະນາຄວາມຕາຍ ຈິ່ງເປັນຫລັກທັມອັນປະເສີດອີກຂໍ້ໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ປະໝາດ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຈາກໂລກນີ້ໄປໂດຍບໍ່ອາໄລແລະບໍ່ເປັນທຸກ.

 

 

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.