ສິນ227

●ປາຣາຊິກ ໔ ໑. ພິກສຸໃດ ເສບເມຖຸນທຳ ໂດຍທີ່ສຸດແມ່ນໃນສັດເດຍລະສານໂຕ້ເມຍ ເປັນປາຣາຊິກ.໒. ພິກສຸໃດ ຖືເອົາຊັບອັນເຈົ້າຂອງເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ມີລາຄາ 4 ມາສົກຂຶ້ນໄປ ເປັນປາຣາຊິກ.໓. ພິກສຸໃດແກ້ງຂາສິ່ງທີມີຊີວິດໃຫ້ຕາຍ ເປັນປາຣາຊິກ.໔. ພິກສຸໃດ ບໍ່ຮູ້ສະເພາະ ກ່າວອວດອຸດຕະຣິມະນຸດສະທັມ ອັນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຊື່ອກໍຕາມ

ອ່ານຕື່ມອີກ