ບົດທັມມະເທສນາເລື່ອງ ໄຟ ໓ ກອງ

ໂທສຄຯຮຄິໍ  ປນ  ເມຕຯຮຕາຍ      ນິພຯຮພາເປນຯຮຕິ   ນຣຸຕຯຮຕມາ ໂມຫຄຯຮຄິໍ   ປນ  ປຯຂຯຮຯຂາຍ     ຍາຍໍ  ນິພຯຮເພຯດຄາມິນີ. ຊົນທັງຫຼາຍທີ່ມີຄຸຯຍຯດັມມ໌ສູງ  ຍ່ອມດັບໄຟຄື ໂທສະລົງໄດ້ ດ້ວຍເມຕຕາ ແລະຍ່ອມດັບໄຟຄື ໂມຫະດ້ວຍປັຯຂຯຂາ ອັນເປັນເຄື່ອງທຳລາຍກິເລສໄດ້ເດັດຂາດ. ທີ່ມາ  ຂຸ.ອິຕິ.ຂໍ້ ໒໗໓,

ອ່ານຕື່ມອີກ