ແມ່ຜູ້ໃຫ້ບັງເກີດເຮົານັ້ນ ມີພຽງໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ບຸນຄຸນຂອງແມ່ນັ້ນ  ສຳຄັນຍິ່ງມະຫາສານ ຈະຫາຫຍັງມາປຸນ   ປຽບປານບໍ່ມີໄດ້ ແມ່ນຊິເອົາວັງນ້ຳ   ສະມຸດທອນກວ້າງໃຫຍ່ ມາເປັນສີແຕ່ງແຕ້ມ  ຜືນຟ້າກໍບໍ່ພໍ ທ່ານເອີຍ. ແມ່ບັງເກີດລູກນ້ອຍ    ໃຫ້ກຳເນີດຊີວິດ ເພິ່ນທຸກທົນຖືພາ         ໜ່ວງຄັນທົນກັ້ນ ຫລາຍເດືອນຜັນວຽນຍ້າຍ   ຊົງຄັນລູກອ່ອນ ຈົນເຖິງຄາວປະສູດນ້ອຍ    ໃຫ້ເຫັນໂລກໜ່ວຍງາມ. ເມື່ອເຈົ້າເກີດຂື້ນແລ້ວ      ຮັກເຈົ້າດັ່ງດວງໃຈ ແມ່ເຝົ້າແພງພຽນຖະໜອມ 

ອ່ານຕື່ມອີກ