ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ

ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ

            ໃນໂລກນີ້ຈະມີໃຜລະທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກທີ່ເປັນສູດສໍາເລັດຕາຍໂຕ ຄວາມຮັກມັນມີຊີວິດ ຄວາມຮັກມັນບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ ໃຫ້ໃຜຍິງໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ ຄວາມຮັກມັນດິ້ນໄປເລື້ອຍໆ ສູ່ຄວາມ ພໍໃຈ ຂອງມັນ ຄົນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນມັກບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກ ອຸປະມາເໝືອນຄົນຊົກມວຍຢູ່ເທິງເວທີ ມັກແນມບໍ່ເຫັນ ຈຸດອ່ອນຂອງຄູ່ຕໍ່ສູ້ ຄູ່ຮັກກໍມັກແນມບໍ່ເຫັນຄວາມດີຄວາມຮັກຂອງຄູ່ຮັກທີ່ມີໃຫ້ກັນຄືກັນ ຫາກຈະມອບຄວາມຮັກ ນີ້ໃຫ້ເປັນຂອງຄູສອນເລື່ອງຮັກ ຫຼືນັກບັນຍາຍ ນັກຂຽນຄວາມຮັກ ກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກໄດ້ດີ ນັກຂຽນກໍ ບໍ່ກ້າຍອມຮັບອີກຄືກັນ ເພາະນັກບັນຍາຍ ນັກຂຽນກໍຄາດເດົາເອົາຄືກັນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຫັນສົມຄວນ ບາງທີນັກ ຂຽນກໍອາດບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຮັກ ບາງທີເຄີຍມີແຕ່ເລີກລ້າງກັນໄປ ບາງທີກໍາລັງແອບຮັກ ບາງທີກໍາລັງເບື່ອຮັກ ແລະບາງທີອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຍາກມີຄວາມຮັກອີກເລີຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງນັກຂຽນຈິ່ງພຽນພະຍາຍາມຂຽນ ເລື່ອງຄວາມຮັກອີກ ເພາະນັກຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັກ ເລີຍບັນເລງຄວາມສຶກຜ່ານປາຍປາກກາແທນ ຫາກນັກ ຂຽນເອົາໂຕເອງໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັກຫລາຍປາຍໃດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງແຫ່ງເກີດຄວາມສັບສົນ ພາສາ ພຣະເອີ້ນວ່າໂມຫະ ຄວາມຫຼົງ ຄົນເຮົາຫາກວ່າຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຼົງກໍຈະແນມຫຍັງບໍ່ເຫັນຊັດເຈນ ຂຽນຫຍັງ ອອກມາກໍຈະບໍ່ຊັດເຈນ ເພາະວ່າຄົນມີຄວາມຮັກຖືໄດ້ວ່າຕົກຢູ່ໃນອະຄະຕິ 4 ຢ່າງດັງນີ້

1. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮັກ

2. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມໂກດ
3. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍ້ານ4. ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຼົງ 

            ດັງທ່ານວ່າຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດ ແມ່ນວ່ານອນກອດກັນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ແຕ່ໃຈເຫີນຫ່າງເປັນພັນໂລ ນີ້ແລະລົດຂອງຄວາມຮັກຍາກຫຼາຍທີ່ຄົນຈະເຂົ້າໃຈ ເພາະຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້າທີ່ຢູ່ນິ່ງໆ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິງໄດ້ຕາມ ໃຈປາດຖະໜາ.

 

ໂດຍ: ກວາງປ່າ ວາທະການ