ຯຕາສາປາຯຯຯຯຜີ

ແຈກຄຳນາມແລະຄຳກິຣິຍາອາຂະຍາຕ
ບົດຝຶກຫັດ
ແຈກຄຳນາມ ອະກາຣັນຕ໌ປຸງລິງຄ໌ ໃນຕະຕິຍາວິພັຕຕິ໌
ການແຈກຄຳນາມ ອະ ກາຣັນຕ໌ປຸງລິງຄ໌ ຈະຕຸຕຖີວິພັຕຕິ໌