໑. ຯຂາຯຍກະຖາຯ
ວ່າດ້ວຍຯຂາຯຍ
໑. ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຯຍນິເທສ
ສະແດງສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ

 

[໑] ປັຯຂຯຂາໃນກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ ເປັນຢ່າງໃດຄືຯ

ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານີ້ ຄວນຮູ້ຍ່ິງ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໑)

ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ຄວນກຳໜົດຮູ້” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໒)

ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ຄວນລະ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໓)
ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ຄວນຈະເລີນ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໔)
ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ຄວນທຳໃຫ້ແຈ້ງ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໕)
ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ເປັນໄປໃນສ່ວນແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໖)
ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ເປັນສ່ວນແຫ່ງການຕັ້ງຢູ່” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໗)
ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ເປັນສ່ວນແຫ່ງຄຸຯຍວິເສສ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໘)
ກາຣຊົງຈຳຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມາວ່າ “ຯດັມມ໌ເຫຼົ່ານຯີ້ເປັນສ່ວນແຫ່ງການຊຳລະກິເລສ” ປັຯຂຯຂາຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງໃນຯດັມມ໌ທີ່ໄດ້ສະດັບມານັ້ນ ຊື່ວ່າ ສຸຕະມະຍະຯຂາຯຍ (໙)